LJUBLJANSKA REGIONALNA ENOTA

 

V skladu s 23. členom Pravilnika o delu regionalnih enot, vas pozivam in vljudno vabim , da se prijavite k kandidaturi za novo vodstvo regionalne enote. Kandidirate lahko sami, oziroma predlagate člane za mesto predsednika, namestnika predsednika ter tri člane za regionalni odbor.
Kandidature in predloge sprejemamo do 20.11.2017 na elektronski naslov dfs.ljre@gmail.com.
 
 
Tanja Dobnik, predsednica ZFS-LJRE

Izvršilni odbor ZFS (IO  ZFS)

Skladno z 54. členom Statuta ZFS in  5. členom Poslovnika o organizaciji in delu Izvršilnega odbora ZFS objavlja razpis za štiriletno mandatno obdobje (februar 2018 – 2022)

za člane/članice Statutarne komisije ( 3 člani)

 predsednik-ca Statutarne komisije je redni član-ica Izvršilnega odbora ZFS

Razpisni pogoji:

Kandidat/ka za člana Statutarne komisije mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • član/ica ZFS ,
 • dobro poznavanje aktov ZFS,
 • dobro poznavanje aktov zdravstvene zakonodaje, ki je vezana in vpliva na izvajanje fizioterapevtske dejavnosti,
 • dobro pisno izražanje in argumentiranje stališč.

Kandidat/ka naj vloži:

 1. Pisno kandidaturo / obrazec: priloga
 2. Kratek življenjepis z navedbo izobrazbe in izkušenj glede na razpisne pogoje

Vlogo naj kandidati pošljejo na sedež  ZFS, do vključno 5.12.2017, na e-naslov info@physio.si, z naslovom zadeve:  »Razpis – Statutarna komisija«. IO bo pregledal prispele prijave in izdelal kandidacijsko listo.

Izbor in potrditev kandidatov na redni seji IO ZFS , 13.12.2017

Predlagane kandidate bo skladno s Statutom potrjevala skupščina ZFS, februarja 2018.

 

Združenje fizioterapevtov Slovenije

za mandatno obdobje 2017-2022 z razpisom podpredsednika ZFS.

Razpisni pogoji:

 • Skladno s Statutom lahko na mesto podpredsednika kandidira vsak član ZFS, ki izpolnjuje pogoje o članstvu.

Naloge podpredsednika (23. člen Statuta):

 • skupaj s predsednikom skrbi za izvajanje načrta dela in doseganje ciljev ZFS;
 • nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu;
 • po funkciji vodi in usklajuje delo Odbora za strokovna in etična vprašanja;
 • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik oziroma izvršilni odbor.

Pogoj je dobro znanje angleščine zaradi lažjega sodelovanja z WCPT in ER-WCPT. Zaželeno je, da se za to funkcijo javijo tisti kandidati, ki bi se uvajali za delo predsednika.

Način prijave:

 • Vlogo z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj pošljejo kandidati na e-naslov info@physio.si