Skladno z 18.členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS), Sekcija fizioterapevtov zasebnikov (SFZ)

razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (junij 2018 – 2022)

za člane odbora Sekcije fizioterapevtov zasebnikov ZFS

 

Kandidat/ka naj vloži:

 1. Pisno kandidaturo /obrazec
 2. Življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj
 3. Program dela z vizijo razvoja in delovanja sekcije FZ

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFZ ZFS, do vključno  30.4.2018,

na e-naslov sfz@physio.si, z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in  članov odbora SFZ«.

Volilna komisija  v sestavi Monika Marušič, Marija Murn in Majda Klakočer, bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Če predlagate določenega kandidata, se le-ta mora strinjati s kandidaturo.

Ista oseba lahko istočasno kandidira tako za predsednika, kot tudi za člana odbora. Najprej se voli predsednika, za tem pa člane odbora, kjer je kandidat za člana tudi neizvoljeni kandidat za predsednika.

Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov  z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Pogoji za oddajo  kandidature:

Kandidat za predsednika sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • član ZFS najmanj 10 let;
 • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidat za člana odbora strokovne sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • član ZFS najmanj 5 let;
 • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.

Volilni zbor sekcije bo izveden 1.6.2018 v Ljubljani, natančno lokacijo pa  bomo še sporočili.

Valerija Pretnar Ramovš

predsednica SFZ ZFS

Objavljamo razpis za volitve predsednika in članov odbora Goriške regionalne enote ZFS.

Kandidat za predsednika regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • član ZFS vsaj 10 let;    
 • redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidat za člana odbora regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • član ZFS vsaj 5 let;  
 • redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let.

Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika in za člana odbora regionalne enote.

Kandidati za predsednika in člane odbora Goriške regionalne enote ZFS svojo vlogo z obrazložitvijo in programom dela podajo volilni komisiji oziroma predsednici volilne komisije Bolčina Mojci (mojca.bolcina@guest.arnes.si) vsaj en mesec pred volilno sejo do 28. aprila  2018.

LJUBLJANSKA REGIONALNA ENOTA

 

V skladu s 23. členom Pravilnika o delu regionalnih enot, vas pozivam in vljudno vabim , da se prijavite k kandidaturi za novo vodstvo regionalne enote. Kandidirate lahko sami, oziroma predlagate člane za mesto predsednika, namestnika predsednika ter tri člane za regionalni odbor.
Kandidature in predloge sprejemamo do 20.11.2017 na elektronski naslov dfs.ljre@gmail.com.
 
 
Tanja Dobnik, predsednica ZFS-LJRE