CELJSKA REGIONALNA ENOTA

 

Skladno z 20.členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS), Celjska regionalna enota (CERE ZFS)

razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (november 2017 – 2021)

za predsednika Celjske regionalne enote ZFS.

Razpisni pogoji:

Kandidat/ka  za predsednika regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • član ZFS najmanj 10 let;
 • redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član/ica Celjske regionalne enote

Kandidat/ka naj vloži:

 1. Pisno kandidaturo
 2. Življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj
 3. Program dela

Priporočila za izbor:

 • Vizija delovanja Celjske regionalne enote ZFS

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji CERE ZFS, do vključno  11. oktobra 2017, na e-naslov cere@physio.si  , z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika CERE«.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov  z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na rednem jesenskem letnem zboru članov CERE, 11.11.2017 v Kongresnem centru Thermana Laško.

 

Namestnik predsednice Celjske regionalne enote ZFS

Boštjan Štraus, dipl.fiziot./po pooblastilu

Združenje fizioterapevtov Slovenije vabi svoje člane, da se prijavijo na 
razpis za člana Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo.

RSK sestavljajo svetniki, višji svetniki, visokošolski učitelji oziroma drugi strokovnjaki s strokovnega področja, za katerega je ustanovljen posamezen RSK, ki imajo najmanj deset let delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega je ustanovljen RSK.
 
Dne 19.8.2017 je stopil v veljavo nov Pravilnik o razširjenih strokovnih kolegijih, ki določa, da RSK za fizioterapijo šteje 6 članov in v katerega lahko ZFS predlaga 3 člane. 
Pri izbiri članov naj bi upoštevali zastopanost vseh ravni zdravstvene dejavnosti, na katerih delujejo fizioterapevti. Dokončno se bo minister za zdravje odločil o izbiri. Pravilnik je dostopen na spletni strani Ministrstva za zdravje in ga prosimo zainteresirani podrobno preberite.
 
Vabimo člane, ki so s svojim delom vidno doprinesli k razvoju stroke in imajo najmanj deset let delovnih izkušenj na področju fizioterapije. Priporočljivo je znanje angleškega jezika zaradi razumevanja WCPT dokumentov, ki so pogosto edina strokovna podlaga za utemeljevanje novih strategij in utemeljitev. 
Kandidat naj k prošnji priloži svoj življenjepis, iz katerih izhaja izpolnjevanje navedenih pogojev. 

Vloge pošljite na sedež ZFS po e-pošti najkasneje do 1.10.2017.

 

Združenje fizioterapevtov Slovenije

za mandatno obdobje 2017-2022 z razpisom podpredsednika ZFS.

Razpisni pogoji:

 • Skladno s Statutom lahko na mesto podpredsednika kandidira vsak član ZFS, ki izpolnjuje pogoje o članstvu.

Naloge podpredsednika (23. člen Statuta):

 • skupaj s predsednikom skrbi za izvajanje načrta dela in doseganje ciljev ZFS;
 • nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu;
 • po funkciji vodi in usklajuje delo Odbora za strokovna in etična vprašanja;
 • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik oziroma izvršilni odbor.

Pogoj je dobro znanje angleščine zaradi lažjega sodelovanja z WCPT in ER-WCPT. Zaželeno je, da se za to funkcijo javijo tisti kandidati, ki bi se uvajali za delo predsednika.

Način prijave:

 • Vlogo z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj pošljejo kandidati na e-naslov info@physio.si