RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN DVEH ČLANOV ODBORA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO V ŠPORTU

Skladno s 4. in 5. odstavkom 16. člena ter z 18. in 21.členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS je IO ZFS 3. 2. 2020 sprejel sklep o zahtevku za sklic izrednega zbora članov Sekcije za fizioterapijo v športu s predlagano temo: razrešitev prejšnjega odbora, predlog izvolitev novega odbora, dnevni red ter hkrati razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (2020–2024):

 • za člane odbora SFŠ (predsednik in 2 člana)

Kandidat/ka naj vloži:

 1. Pisno kandidaturo na obrazcu 
 2. Življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj
 3. Program dela z vizijo razvoja in delovanja Sekcije za fizioterapijo v športu (samo kandidat/ka za predsednika/co)
 
Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji predlagatelja (IO ZFS) v čim krajšem času oziroma najkasneje do 25. 2. 2020 do 12. ure na e-naslov info@physio.si z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in članov odbora SFŠ«.
Volilna komisija predlagatelja bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala listo kandidatov.
 
Pogoji za oddajo kandidature:
Kandidat za predsednika sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 – član ZFS najmanj 10 let;
 – redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.
 
Kandidat za člana odbora strokovne sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 – član ZFS najmanj 5 let;
– redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.

Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dvema tretjinama) prisotnih članov.

Tak odbor sekcije deluje pod mentorstvom koordinatorja dejavnosti sekcij.

Izredni (volilni) zbor Sekcije za fizioterapijo v športu bo izveden 2. 3. 2020 ob 18. uri v prostorih ZFS v Ljubljani, Linhartova 51, Uri Soča – 4. nadstropje.  

Vabilo z dnevnim redom 

 

Predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije

viš. pred. dr. Tine Kovačič

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO ŽIVALI

Sekcija za fizioterapijo živali Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 18. in 21. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika za obdobje 2020-2024.

Pogoji za prijavo za mesto predsednika:

 • član ZFS najmanj 10 let,
 • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.
Kandidati naj k vlogi predložijo:
 • življenjepis s poudarkom na strokovnih aktivnostih.
Vlogo z obrazložitvijo in življenjepis pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@physio.si s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO V ŽIVALI«. 

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo prispele na ZFS do 3. 3. 2020.

Volitve bodo potekale v četrtek, 5. 3. 2020.

 

Predsednica Sekcije za fizioterapijo živali ZFS
Uršula Sovinc Bešo
dipl. fizioterapevtka in licencirana limfedem terapevtka po dr. Vodder tehniki

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA OBALNE REGIONALNE ENOTE ZFS

Obalna regionalna enota Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika za obdobje 2020-2024.

Kandidat za predsednika regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje (23. člen Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije):

 • član ZFS najmanj 10 let,
 • redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidati naj predložijo:

 • vlogo za kandidaturo (obrazec za kandidaturo),
 • program dela obalne regionalne enote ZFS za mandatno obdobje.

Vlogo z obrazložitvijo in program dela ORE za naslednja štiri leta pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@physio.si s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA OBALNE REGIONALNE ENOTE«. 

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo prispele na ZFS do vključno 4. 2. 2020.

Predsednica Obalne regionalne enote Združenja fizioterapevtov Slovenije

Aleša Kloosterwaard, dipl. fiziot.