RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO ŽIVALI

 

V skladu z 47. členom Statuta ZFS in 18. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS Sekcija za fizioterapijo živali pri ZFS  (v nadaljevanju SFŽI) razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (2021-2025) za člane odbora Sekcije za fizioterapijo živali pri ZFS:

-predsednik sekcije,

-2 člana odbora.

Za predsednika sekcije lahko kandidira vsak posameznik, ki je dejaven član ZFS najmanj 10 let in dela na ožjem strokovnem ali interesnem področju sekcije najmanj 10 let.

Za člana odbora sekcije  lahko kandidira vsak posameznik, ki je dejaven član ZFS najmanj 5 let in dela na ožjem strokovnem ali interesnem področju sekcije najmanj 5 let.

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

 1.  Pisno kandidaturo na obrazcu ,
 2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,
 3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFŽI do vključno 04. 02. 2021 do 08:00 ure na e naslov szfs@physio.si z naslovom zadeve: »Volitve predsednika in članov odbora Sekcije za fizioterapijo živali pri ZFS«.

Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika in za člana odbora sekcije. V omenjenem primeru se bodo najprej izvedle volitve predsednika ter nato volitve članov odbora sekcije, pri katerih bo sodeloval tudi tisti kandidat za člana odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.  

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje,lahko zboru predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidaTe zbor potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo potekale na zboru SFŽI 04. 02. 2021 ob 17. uri Zaradi trenutnih razmer bo zbor potekal preko videokonference. 

Navodila in povezava do videokonference bodo objavljena 14 dni pred zborom sekcije skupaj z volilnim razglasom.

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPEVTE V GERIATRIJI

 

Skladno z 47. členom Statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija za fizioterapevte v geriatriji pri ZFS na zahtevo IO razpisuje izredne volitve za štiriletno mandatno obdobje (januar 2021-2025) za predsednika in člane odbora Sekcije za fizioterapevte v geriatriji pri ZFS (SFG):

 • predsednik,
 • 2 člana odbora.

Razpisni pogoji za kandidate:

 • za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član SFG; in
 • za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član SFG.

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

 1.  Pisno kandidaturo ( Obrazec za kandidaturo ZFS ),
 2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,
 3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Priporočila za izbor: vizija delovanja SFG ZFS

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFG, do vključno 24.1.2021, na e-naslov info@physio.si z naslovom zadeve: »Volitve predsednika in članov odbora SFG«.

Volilna komisija SFG bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na izrednem volilnem zboru članov SFG, ki bo 28.1.2021 ob 16:00 uri v obliki webinar ZOOM konference.

Člani SFG, ki želijo sodelovati na volilnem zboru, vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oddajo prijavijo na e-naslov: danielle.jagodic@physio.si  Člani SFG bodo najkasneje na dan dogodka s strani ZFS prejeli ZOOM povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na volilnem zboru.

Volitve so regularne, če bodo predsednik in člana odbora izbrani skladno z razpisom in bo na zboru prisotnih vsaj 10 članov sekcije.

 

Danielle Jagodic, dipl. fiziot.

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA SEKCIJE ZA RESPIRACIJSKO IN KARDIVASKULARNO FIZIOTERAPIJO

 

Skladno z 47. členom Statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo pri ZFS na zahtevo IO razpisuje izredne volitve za štiriletno mandatno obdobje (januar 2021-2025) za predsednika in člane odbora Sekcije za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo pri ZFS (SRKF):

 • predsednik,
 • 2 člana odbora.

Razpisni pogoji za kandidate:

 • za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član SRKF; in
 • za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član SRKF.

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

 1.  Pisno kandidaturo ( Obrazec za kandidaturo ZFS ),
 2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,
 3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Priporočila za izbor: vizija delovanja SRKF ZFS

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SRKF, do vključno 30.1.2021, na e-naslov respiratorna@gmail.com z naslovom zadeve: »Volitve predsednika in članov odbora SRKF«.

Volilna komisija SRKF bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na izrednem volilnem zboru članov SRKF, ki bo 4.2.2021 ob 17:00 uri v obliki webinar ZOOM konference.

Vsi, ki bodo želeli sodelovati na zboru SRKF, se vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oz. najkasneje do vključno 30. 1. 2021, prijavite na e-naslov: respiratorna@gmail.com . Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva SRKF bodo člani najkasneje na dan dogodka od ZFS prejeli ZOOM povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na zboru članov z volitvami SRKF.

 

Predsednica Sekcije za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo pri ZFS:

Marija Hostnik, viš,fiziot.

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA GORENJSKE REGIONALNE ENOTE

 

Skladno z  18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije , Združenje fizioterapevtov Slovenije  (ZFS), Gorenjska regionalna enota razpisuje

volilni zbor članov Gorenjske regionalne enote (GORE)  in razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje ( februar 2021 – februar 2025)

 • za predsednika Gorenjske regionalne enote ZFS in
 • 4 člane odbora:     
 • člana za področje bolnišnične dejavnosti
 • člana odbora za področje osnovne zdravstvene dejavnosti
 • člana odbora za področje DSO
 • člana odbora za področje zasebne fizioterapevtske dejavnosti

Razpisni pogoji za kandidate:

za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član GORE ZFS

za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član GORE ZFS

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

pisno kandidaturo na OBRAZCU, življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj, program dela za predsednika ali člana odbora

Priporočila za izbor: vizija delovanja Gorenjske regionalne enote ZFS

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji GORE  do vključno 16.1.2021, na e-naslov gore@physio.si , z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in odbora GORE«.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na volilnem zboru članov GORE ZFS, ki bo 16.2.2021 ob 16.uri v obliki webinar ZOOM konference.

Člani GORE, ki želijo sodelovati na volilnem zboru, vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oddajo prijavijo na e-naslov: gore@physio.si. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva GORE bodo člani najkasneje na dan dogodka s strani ZFS prejeli ZOOM povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na volilnem zboru članov GORE.

Volitve so regularne, če bodo poleg predsednika izbrani vsi člani odbora skladno z razpisom in bo na zboru skladno z 18.členom pravilnika prisotnih vsaj 15 članov regionalne enote, ki bodo predhodno dokazali članstvo v regionalni enoti.

 

Andreja Kancilija Staničić, dipl.fiziot,

predsednica Gorenjske regionalne enote

VABILO

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA POMURSKE REGIONALNE ENOTE

 

Skladno z  18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije, Pomurska regionalna enota sklicuje

volilni zbor članov Pomurske regionalne enote (PRE)  in razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (februar 2021 – februar 2025)

 • za predsednika Pomurske regionalne enote ZFS

Razpisni pogoji za kandidate:

 • za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član PRE ZFS

Kandidat/ka za predsednika naj vloži:

pisno kandidaturo na OBRAZCU, življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj, program dela

Priporočila za izbor: vizija delovanja Pomurske regionalne enote ZFS

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji (v sestavi: Janez Müller, Evgen Šoštarič, Mateja Bagari) do vključno 12.01.2021, na e-naslov: pre@physio.si, z naslovom zadeve: ”Volitve predsednika PRE”.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

 

Volitve bodo izvedene na volilnem zboru članov PRE ZFS, ki bo 12.02.2021 ob 16.uri v obliki webinar ZOOM konference.

Člani PRE, ki želijo sodelovati na volilnem zboru, vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oddajo prijavijo na e-naslov: pre@physio.si. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva PRE bodo člani najkasneje na dan dogodka s strani ZFS prejeli Zoom povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na volilnem zboru članov PRE.

Volitve so regularne, če bo na zboru skladno z 18.členom pravilnika prisotnih vsaj 15 članov regionalne enote, ki bodo predhodno dokazali članstvo v regionalni enoti.

 

Sandra Fabjan, predsednica Pomurske regionalne enote ZFS

VABILO

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA SEKCIJE ŠTUDENTOV

 
V skladu z 47. členom Statuta ZFS in 18. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS bo 9. 2. 2021 ob 17. uri potekal volilni zbor Sekcije študentov ZFS (V nadaljevanju SŠ). Zaradi trenutnih razmer bo zbor potekal preko videokonference. 
 
Za naslednje mandatno obdobje se bo volilo:
-predsednika sekcije in
-dva člana odbora.
Kandidira lahko vsak študent fizioterapije prve, druge ali tretje bolonjske stopnje z veljavnim statusom študenta. Upoštevane bodo kandidature, ki bodo na sedež ZFS prispele po pošti do vključno 9. 1. 2021.
 
kandidaturi je potrebno navesti ime in priimek, datum rojstva, kontaktne podatke (email naslov in telefonsko številko), potrdilo o statusu študenta in kratek načrt program dela. V skladu z 20. členom Pravilnika vodi postopek imenovana volilna komisija, ki jo je določil odbor SŠ. Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika in za člana odbora sekcije. V omenjenem primeru se bodo najprej izvedle volitve predsednika ter nato volitve članov odbora sekcije, pri katerih bo sodeloval tudi tisti kandidat za člana odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.  
 
Navodila in povezava do videokonference bodo objavljena 14 dni pred zborom sekcije skupaj z volilnim razglasom.
 
Alen Pavlec, dipl. fiziot.
predsednik Sekcije študentov

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA DOLENJSKE REGIONALNE ENOTE

 

Skladno z  18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije , Združenje fizioterapevtov Slovenije  (ZFS) na predlog Izvršilnega odbora ZFS sklicuje

izredni zbor članov Dolenjske regionalne enote (DRE)  in razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje ( januar 2021 – januar 2025)

 • za predsednika Dolenjske regionalne enote ZFS in
 • 5 članov odbora:     
 • člana za področje bolnišnične dejavnosti
 • člana za področje zdraviliške dejavnosti
 • člana odbora za področje osnovne zdravstvene dejavnosti
 • člana odbora za področje DSO
 • člana odbora za področje zasebne fizioterapevtske dejavnosti

 

Razpisni pogoji za kandidate:

za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član DRE ZFS

za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član DRE ZFS

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

pisno kandidaturo na OBRAZCU, življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj, program dela za predsednika ali člana odbora

Priporočila za izbor: vizija delovanja Dolenjske regionalne enote ZFS

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji ZFS (dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS; Sandra Fabjan, koordinatorica dela regionalnih enot; Majda Klakočer, članica statutarne komisije)  do vključno 20.12.2020, na e-naslov info@physio.si , z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in odbora DRE«.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na izrednem volilnem zboru članov DRE ZFS, ki bo 22.1.2021 ob 16.uri v obliki webinar ZOOM konference.

Člani DRE, ki želijo sodelovati na volilnem zboru, vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oddajo prijavijo na e-naslov: info@physio.si. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva DRE bodo člani najkasneje na dan dogodka s strani ZFS prejeli Skype povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na izrednem volilnem zboru članov DRE.

Volitve so regularne, če bodo poleg predsednika izbrani vsi člani odbora skladno z razpisom in bo na zboru skladno z 18.členom pravilnika prisotnih vsaj 15 članov regionalne enote, ki bodo predhodno dokazali članstvo v regionalni enoti.

Tine Kovačič, predsednik ZFS 

 

VABILO NA IZREDNI VOLILNI ZBOR DOLENJSKE REGIONALNE ENOTE

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA SFKZ

Skladno z 18. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (december 2020-2024) za člane odbora Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS (SFKZ):

 • Predsednik,
 • 2 člana odbora.

Razpisni pogoji za kandidate:

 • za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član SFKZ; in
 • za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član SFKZ.

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

 1.  Pisno kandidaturo na obrazcu ,

 2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,

 3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Priporočila za izbor: vizija delovanja SFKZ ZFS

 

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFKZ, do vključno 1.11.2020, na e-naslov  andrea.backovic-jurican@nijz.si z naslovom zadeve: »Volitve predsednika in članov odbora Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS«.

Volilna komisija SFKZ (Tine Kovačič, Eva Uršej in Darija Šćepanović) bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na rednem letnem zboru članov SFKZ, ki bo 1.12.2020 ob 17:00 uri v obliki webinar Skype konference.

Vsi, ki bodo želeli sodelovati na zboru SFKZ, se vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oz. najkasneje do petka, 27. 11. 2020, prijavite na e-naslov: andrea.backovic-jurican@nijz.si. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva SFKZ bodo člani najkasneje na dan dogodka od ZFS prejeli Skype povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na zboru članov z volitvami SFKZ.

 

Predsednica Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS:

Andrea Backović Juričan, viš. fiziot., dipl. del. ter., univ. dipl. org., viš. pred.

 

Priloga:

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANE ODBORA GORENJSKE REGIONALNE ENOTE ZFS

Gorenjska regionalna enota Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika in podpredsednika Gorenjske regije za obdobje: november 2020–november 2024.

Kandidat za predsednika regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje (23. člen Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije):

 1. član ZFS najmanj 10 let in deluje v regionalni enoti, ki jo vodi,
 2. redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidat za člana odbora regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje (23. člen Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije):

 1. član ZFS najmanj 5 let in deluje v regionalni enoti,
 2. redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let.

Kandidati naj vložijo:

 1.  Pisno kandidaturo na obrazcu ,

 2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,

 3.  program dela Gorenjske regionalne enote ZFS za mandatno obdobje (kandidati za predsednika).

Vlogo z življenjepisom in program dela GRE za naslednja štiri leta pošljite na: gore@physio.si s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA GORENJSKE REGIONALNE ENOTE«. 

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo na navedeni e-naslov prispele do vključno 20. 11. 2020.

 

Predsednica Gorenjske regionalne enote Združenja fizioterapevtov Slovenije

Andreja Kancilija Staničić, dipl. fiziot. 

 

 

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN DVEH ČLANOV ODBORA SEKCIJE FIZIOTERAPEVTOV V OSNOVNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU

Skladno z 18.členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS), Sekcija fizioterapevtov v osnovni zdravstveni dejavnosti  ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (november 2020-2024) za člane odbora Sekcije fizioterapevtov v osnovnem zdravstvenem varstvu ZFS (SFOZV ZFS):

 • predsednik
 • 2 člana odbora

Razpisni pogoji za kandidate:

za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju OZV v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član SFOZV  ZFS

za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju  OZV v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član SFOZV ZFS

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

 1.  Pisno kandidaturo na obrazcu ,

 2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,

 3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Priporočila za izbor: vizija delovanja SFOZV  ZFS

 

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFOZV do vključno 6. 11. 2020 na e-naslov jelka.mlaker@gmail.com z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in članov odbora Sekcije fizioterapevtov v OZV«.

Volilna komisija SFOZV  (Jelka Mlaker, Božena Primožič in Majda Klakočer ) bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na rednem letnem zboru članov SFOZV, ki bo 18. 11. 2020 ob 17:00 uri v obliki webinar Skype konference.

Vsi, ki bodo želeli sodelovati na zboru SFOZV, se vsaj 5 dni pred izvedbo prijavijo na e-naslov: jelka.mlaker@gmail.com. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in SFOZV bodo člani na dan dogodka od  ZFS prejeli Skype povezavo preko katere bodo lahko sodelovali na zboru članov SFOZV.

 

Predsednica Sekcije fizioterapevtov OZV ZFS

Jelka Mlaker, viš. fiziot.

 

Priloga:

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO ŽIVALI

Sekcija za fizioterapijo živali Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 18. in 21. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika za obdobje 2020-2024.

Pogoji za prijavo za mesto predsednika:

 • član ZFS najmanj 10 let,
 • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.
Kandidati naj k vlogi predložijo:
 • življenjepis s poudarkom na strokovnih aktivnostih.
Vlogo z obrazložitvijo in življenjepis pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@physio.si s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO V ŽIVALI«. 

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo prispele na ZFS do 3. 3. 2020.

Volitve bodo potekale v četrtek, 5. 3. 2020.

 

Predsednica Sekcije za fizioterapijo živali ZFS
Uršula Sovinc Bešo
dipl. fizioterapevtka in licencirana limfedem terapevtka po dr. Vodder tehniki

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA OBALNE REGIONALNE ENOTE ZFS

Obalna regionalna enota Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika za obdobje 2020-2024.

Kandidat za predsednika regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje (23. člen Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije):

 • član ZFS najmanj 10 let,
 • redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidati naj predložijo:

 • vlogo za kandidaturo (obrazec za kandidaturo),
 • program dela obalne regionalne enote ZFS za mandatno obdobje.

Vlogo z obrazložitvijo in program dela ORE za naslednja štiri leta pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@physio.si s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA OBALNE REGIONALNE ENOTE«. 

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo prispele na ZFS do vključno 4. 2. 2020.

Predsednica Obalne regionalne enote Združenja fizioterapevtov Slovenije

Aleša Kloosterwaard, dipl. fiziot.