Vstopna stran » Dogodki / izpopolnjevanja » Minimalni standardi stalnega poklicnega razvoja

Minimalni standardi stalnega poklicnega razvoja

Izhodišča

Zakon o zdravstveni dejavnosti določa, da imajo zdravstveni delavci pravico in dolžnost strokovnega izpopolnjevanja, zato jim mora zavod, kjer so zaposleni, omogočati:

– stalno spremljanje razvoja zdravstvenih ved;
– občasno praktično izpopolnjevanje v ustreznih zdravstvenih zavodih in
– občasno preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja (1).

V Sloveniji naj bi stalni poklicni razvoj (SPR) fizioterapevtov urejala dva dokumenta, in sicer Pravilnik o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti (Ur.l. RS, št., 59/2010 – 31. člen) in iz njega izhajajoč dokument Merila vrednotenja stalnih izobraževanj/izpopolnjevanj za podaljšanje licence na področju fizioterapije. Sistem SPR je zasnovan na t. i. licenčnih točkah. Posameznik mora zbrati 70 točk v 7 letih za podaljšanje svoje licence. Oba dokumenta v praksi še nista zaživela (2).

SPR fizioterapevtov zajema sistematičen, stalen in strukturiran proces učenja, povezan z njihovim delom. Fizioterapevtom omogoča, da ohranjajo, razvijajo in izboljšujejo osebne in poklicne spretnosti, znanja in vedenja ter tako ohranjajo in širijo svoje delovne kompetence. SPR se kaže v kvalitetnejših storitvah in boljši organizaciji dela, kar nedvomno pripomore k večjemu zadovoljstvu bolnikov in ohranjanju ugleda poklica (3).

Ker narava dela fizioterapevtov zahteva širše znanje, spretnosti in sposobnosti, so tudi kompetence njihovega dela zastavljene bolj široko. Kljub temu mora biti izbira izobraževalnih aktivnosti SPR posameznega fizioterapevta smiselna in mora:

– biti del procesa, ki se nanaša na njegovo trenutno delo in njegove bodoče plane;
– biti skladna z njegovo stopnjo znanja in spretnosti;
– slediti željam ali zahtevi delovnega mesta;
– biti usmerjena k širjenju kompetenc, ki jih bo potreboval za napredek v stroki ali za prevzem novih odgovornosti;
– biti sistematična;
– in voditi k nekemu cilju.

Vloga za izdajo pooblastila organizatorjem strokovnih srečanj SPR mora imeti vse elemente, značilne za naravo fizioterapevtovega dela in kvalitetne storitve ter mora ustrezati minimalnim standardom za organiziranje kvalitetnega strokovnega srečanja. Standardi bodo v pomoč predvsem tistim, ki bodo na novo oblikovali aktivnosti SPR, in tudi vsem, ki jih bodo ocenjevali.

Viri:

 1. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/10. 3. 2005 – člen 70).
 2. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 59/2010).
 3. Svetovno združenje fizioterapevtov – WCPT, Guideline for Delivering Quality Continuing Professional Development for Physical therapists, 2011.
 4. Kodeks etike fizioterapevtov (Ur. l. RS, št. 6. str. 561, 25.1.2002). 5. Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur.l. RS, št. 61/13. 6. 2006).

I. Splošna določila SPR

Vsebine aktivnosti SPR (delavnice, seminarji, tečaji, kongresi itd.) naj:

 • bodo skladne z državno zakonodajo in pomembnimi dokumenti Svetovnega združenja fizioterapevtov (WCPT), katerega članica je Slovenija, vključno z etičnimi načeli in standardi fizioterapevtske prakse;
 • bodo načrtovane tako, da njihov namen ustreza potrebam določene skupine fizioterapevtov;
 • imajo določene cilje izobraževanja v skladu z ugotovljenimi potrebami posameznega področja;
 • jih načrtujejo in vodijo ustrezno kvalificirani posamezniki, običajno fizioterapevti, lahko pa tudi drugi zdravstveni delavci ali strokovnjaki, ki so povezani z delom fizioterapevtov (zdravniki, psihologi, pravniki, ekonomisti, filozofi…) in tudi bolniki;
 • temeljijo na znanstvenih dokazih, ki izhajajo iz poklicne prakse in imajo osebne izkušnje in hipoteze jasno razvidne;
 • bodo usmerjena k bolniku;
 • vključujejo metode preverjanja znanja, skladne s pričakovanji rezultatov izobraževanja.

II. Organizator SPR

Organizator aktivnosti SPR mora potencialnim udeležencem posredovati naslednje informacije:

 • opis vsebine z opredeljeno vrsto aktivnosti SPR: delavnica, seminar, tečaj, kongres itd.
 • program, glede na vsebine razčlenjen po pedagoških urah;
 • seznam predavateljev in njihove kvalifikacije za vodenje tovrstnega izobraževanja;
 • število kontaktnih ur (pedagoška ura = 45 minut);
 • določiti ciljno publiko;
 • vhodne pogoje za uspešen zaključek izobraževanja, glede na stopnjo zahtevnosti;
 • določiti stopnjo zahtevnosti (začetna, srednja, napredna, mešana)
 • licenčne točke in merila za izračun le-teh;
 • kraj, ki je primeren za varno in kvalitetno izobraževanje;
 • učno gradivo (delovno gradivo, skripta, priporočena literatura).

III. Izvajalec SPR

Izvajalec aktivnosti SPR naj, najmanj 30 dni pred pričetkom, poskrbi za obveščenost, tako da potencialnim udeležencem posreduje program (brošure, pisna vabila in/ali elektronska pošta), ki mora vsebovati:

 • namen programa;
 • ciljno publiko;
 • stopnjo zahtevnosti poučevanja;
 • rezultate učenja;
 • objektivne cilje izobraževanja, skladne z dolžino izobraževanja;
 • opis programa;
 • vsebino, opisano na osnovi dokazane dobre prakse;
 • maksimalno število udeležencev za delavnico;
 • seznam predavateljev in njihove kvalifikacije;
 • metode učenja, skladne s cilji izobraževanja;
 • licenčne točke SPR in osnovo za določitev;
 • kotizacijo in postopke v primeru odjave;
 • naslov organizatorja in način obveščanja;
 • vrsto aktivnosti SPR (seminar, delavnica, kongres, tečaj, šola…), ki bo zapisana na potrdilu;

IV. Organizacija SPR

Kvalitetni program SPR naj bi nudil udeležencem:

 • Učno gradivo:
  • razumljivo in sodobno;
  • z referencami, ki se nanašajo na vsebino programa;
  • tudi če gre za interno gradivo, naj bo recenzirano in lektorirano.
 • Učitelja, ki:
  • zna vzpostaviti stik z udeleženci;
  • jasno opredeli cilje programa;
  • je izobražen in posreduje sodobne vsebine;
  • ne izkoristi priložnost za reklamiranje določenih izdelkov in podobno;
  • navaja znanstvena dognanja (citate) in je sposoben razpravljati o dobrih in slabih straneh znanstvenih dognanj, vezanih na vsebino programa;
  • uporablja primerne učne metode za dosego postavljenih ciljev učenja;
  • je odprt za razpravo;
  • izkazuje navdušenost in radovednost do vsebine programa;
  • zna prisluhniti potrebam in dvomom slušateljev;
  • uporablja učne metode, ki vključujejo udeležence;
  • uporablja raznolike metode učenja in daje koristne napotke za učenje;
  • daje navodila v mirnem tonu, da lahko slušatelji sledijo vsebini;
  • zna prilagoditi hitrost podajanja snovi, da je primerna za večino udeležencev;
  • občasno povzame vsebino in poudari bistva;
  • odgovarja na zastavljena vprašanja.
 • Evalvacija programa
  • udeleženci morajo imeti na voljo oceniti program SPR;
  • naj se oceniti učni napredek udeležencev;
  • organizatorji morajo zaznati navzkrižje interesov, npr. povezanost s sponzorji, in ga odpraviti.
 • Kraj izvajanja
  • mora ustrezati fizioterapevtskim standardom za delo;
  • mora zagotavljati interakcijo udeležencev;
  • mora biti prilagojen osebam s posebnimi potrebami.
 • Določitev stopnje zahtevnosti programa:
  • začetna/uvodna stopnja: na tej stopnji se pričakuje, da imajo udeleženci malo informacij o področju izobraževanja, zato je namen teh aktivnosti osnovna orientacija in povečanje zavedanja o problemu; prijavijo se lahko tudi študentje fizioterapije, ostali zdravstveni delavci in ne-zdravstveni delavci.
  • srednja stopnja: na tej stopnji se pričakuje, da ima udeleženec že osnovna znanja o snovi, zato je program usmerjen k širjenju razumevanja in aplikaciji znanja v prakso; prijavijo se lahko le višji in diplomirani fizioterapevti.
  • napredna stopnja: na tej stopnji se pričakuje, da ima udeleženec popolno znanje o predmetu in je zato program usmerjen v učenje naprednih tehnik, novosti in bodočih smernic določenega področja; prijavijo se lahko le višji in diplomirani fizioterapevti, ki so za določeno strokovno izpopolnjevanje uspešno opravili srednjo stopnjo.
  • različna/mešana stopnja: ta stopnja označuje program, ki mu ni mogoče določiti stopnje in pripada programu izobraževanja pri, katerem se stopnje zahtevnosti prepletajo.
 • Izdaja potrdil
  • ZFS izdaja potrdila o opravljenem strokovnem izpopolnjevanju le višjim in diplomiranim fizioterapevtom in študentom fizioterapije.
  • Ostali udeležencem izda le potrdilo o udeležbi na strokovnem izpopolnjevanju.

Besedilo pripravili člani Komisije za stalni poklicni razvoj pri DFS-SZ, v mesecu januarju 2013, s popravki s seje Komisije za stalni poklicni razvoj pri ZFS, z dne 12.12.2016.