-

-

Predsednik komisije

komisija.zasd@physio.si 

 

Valerija PRETNAR RAMOVŠ

Valerija PRETNAR RAMOVŠ

Članica komisije

 

Nada NAGLIČ

Nada NAGLIČ

Članica komisije

 

V skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti- ZZdej  (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) je mnenje pristojnega strokovnega združenja ali zbornice določeno kot pogoj, da lahko zasebni zdravstveni delavec opravlja zasebno zdravstveno dejavnost (35. člen), omenjeno mnenje pa mora pridobiti tudi občinski oziroma mestni upravni organ, pristojen za zdravstvo, ko podeljuje koncesijo za opravljanje javne službe in ministrstvo, pristojno za zdravje (42. člen).

Mnenje Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) oblikuje Komisija za zasebno dejavnost, ki v postopku izdaje mnenja za opravljanje zasebne fizioterapevtske zdravstvene dejavnosti in/ali v postopku podelitve koncesije, presoja strokovno usposobljenost zdravstvenih delavcev s področja fizioterapevtske dejavnosti. Delovanje Komisije za zasebno dejavnost in izdajo strokovnih mnenj ZFS ureja Pravilnik o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapevtske dejavnosti in v postopku podelitve koncesije za fizioterapevtsko dejavnost.

Mandat komisije: 2021-2025

V skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti- ZZdej  (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD ter 11. in 12. členom Pravilnika o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapevtske dejavnosti in v postopku podelitve koncesije za fizioterapevtsko dejavnost (Pravilnik), kandidat-ka naslovi pisno vlogo na ZFS – Komisija za zasebno dejavnost in izdajo strokovnih mnenj.

Vloga mora vsebovati dokazila iz 12.točke Pravilnika:

1) Pisno vlogo z:

  1. a) navedbo področja fizioterapevtske dejavnosti, ki jo kandidat/ka želi opravljati kot zasebno zdravstveno dejavnost,
  2. b) življenjepisom s poudarkom na stalnem strokovnem poklicnem razvoju,

2) kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje),

3) kopijo odločbe o vpisu v register in kopijo odločbe o podelitvi oz. podaljšanju licence, če je licenca za izvajalca predpisana, 

4) dokazilom delodajalca ali druge pravne ali fizične osebe oziroma kopijo verodostojne listine, iz katere so razvidne zahtevane delovne izkušnje iz 11. člena Pravilnika,

5) kopijo dokazil o udeležbi na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih v obsegu, ki je določen s Pravilnikom o strokovnem izobraževanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17)

6) kopije potrdila o znanju slovenskega jezika za kandidate, ki niso slovenski državljani;

Za dokazovanje zahtevanih pogojev  za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapevtske dejavnosti kandidat-ka predloži še dokazila 11.točke Pravilnika:

  • dokazilo o strokovni izobrazbi za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti (diploma),
  • dokazilo o strokovni usposobljenosti za samostojno delo ( potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu),
  • dokazila o dodatni usposobljenosti za ožje strokovno področje, na katerem ima kandidat-ka namen opravljati zasebno dejavnost na področju fizioterapevtske dejavnosti,
  • dokazilo o vpisu v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti.