Mednarodna konferenca

Zagotavljanje kakovosti fizioterapevtskih storitev in regulacija poklica

Ljubljana, 9. marec 2018

V petek, 9. marca 2018 je v Veliki sejni sobi Ministrstva za zdravje potekala mednarodna konferenca na temo zagotavljanja kakovosti fizioterapevtskih storitev ter o regulaciji poklica. Združenje fizioterapevtov Slovenije je dogodek priredilo z namenom izboljšanja kakovosti fizioterapevtskih storitev. Osrednja predavateljica je bila predsednica ER-WCPT (Evropske regije Svetovne zveze za fizioterapijo), Sarah Bazin, ki je predstavila regulacijo poklica fizioterapevt in izhodišča kriterijev kakovosti FT storitev v Evropi. Povabljena je bila tudi predstavnica Physio Austria, Nicole Muzar, ki je prisotnim orisala regulacijo poklica fizioterapevt v Avstriji in predstavila prizadevanje avstrijskega združenja. Doc. dr. Alan Kacin, ki je na konferenci sodeloval tudi kot moderator, je predstavil izobraževanje fizioterapevtov v Sloveniji. Predstavnica Ministrstva za zdravje, Tina Jamšek, je predstavila aktualno zakonodajo ter regulacijo poklica v Sloveniji. Predsednica ZFS, Gabrijela Starc, je gostom predstavila sestavo, delovanje ter cilje ZFS.

Konferenca je bila namenjena fizioterapevtom in drugim pomembnim deležnikom (predstavnikom NIJZ, ZZZS, MZ), ki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti vseh zdravstvenih storitev, ne le fizioterapije. V prihodnje si želimo več dialoga s pristojnimi na tem področju, tudi z vabljenimi, ki se dogodka niso udeležili. Spodaj objavljamo zaključke konference.

Na konferenci je bilo izpostavljeno sledeče:

 • Predsednica evropske regije WCPT je poudarila ključna priporočila organizacije glede regulacije poklica fizioterapevt, in sicer na področju zaščite javnosti in zdravstvenega sistema, izobraževanja, licenciranja in registracije izvajalcev, kompetenc, kakovosti in standardov, raziskovalne dejavnosti in stalnega poklicnega razvoja (SPR),
 • Za zagotavljanje učinkovite regulacije poklica so ključni dejavniki nadzor standardov izobraževanja, vodenje registra fizioterapevtov in sistem licenc za opravljanje dejavnosti,
 • Za zagotavljanje učinkovite regulacije poklica in ustrezen nadzor zagotavljanja standardov fizioterapevtske obravnave je ključna dobra komunikacija med ZFS in Ministrstvom za zdravje RS ter ZZZS in njihovo usklajeno delovanje,
 • Za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti se priporoča vsaj štiri (4) letni program na univerzitetnem ali primerljivem visokošolskem nivoju,
 • Fizioterapevt mora biti pri opravljanju svoje dejavnosti avtonomen zdravstveni strokovnjak, ki lahko samostojno ocenjuje in vrednoti gibalne sposobnosti ter na podlagi z dokazi podprte prakse načrtuje in izbira najustreznejše postopke potrebne za razvoj, ohranjanje in obnavljanje gibanja,
 • Za samostojno in avtonomno opravljanje dejavnosti fizioterapevt prevzema polno odgovornost,
 • Fizioterapevt mora pri svojem delu vzpostaviti dobro in neposredno komunikacijo z vsem ostalimi zdravstvenimi strokovnjaki in ostalimi deležniki v procesu zdravljenja pacienta,
 • Razvoj poklica v svetu in EU gre izrazito v smeri direktnega dostopa uporabnikov do fizioterapevtov tako v javnem kot zasebnem segmentu zdravstva,
 • Stalni poklicni razvoj in doživljenjsko strokovno izobraževanje sta ključna elementa zagotavljanja ustrezne kakovosti fizioterapije zato morata biti sistematično izvajana in nadzorovana s strani strokovnega poklicnega združenja,
 • Vzpostaviti je potrebno sistem nadzora za zaznavanje in preprečevanje zlorab strokovnega naziva fizioterapevt, s čimer se poveča varnost uporabnikov storitev, zaščito javnosti, dosega pričakovanja uporabnikov in izboljša kvaliteto zdravstvene oskrbe v družbi,
 • Potrebna je podrobnejša in celovita zakonska ureditev poklica fizioterapevt v RS, najbolje v obliki samostojnega zakona.
 • Pokazala se je potreba po tesnejšem sodelovanju in izmenjavi dobrih praks med ZFS in avstrijskim strokovnim združenjem Physio Austria, na področju regulacije poklica in zagotavljanja kakovosti fizioterapevtskih storitev.

Program