NUJNO OBVESTILO – Člani ZFS in drugi organizatorji stalnega poklicnega razvoja (SPR) !

 

Spoštovani člani ZFS in drugi organizatorji stalnega poklicnega razvoja (SPR).

70.člen Zakona o zdravstveni dejavnosti Ur.list RS št.23/10.3.2005 določa, da imajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, med katere sodijo tudi fizioterapevti pravico in dolžnost strokovnega izpopolnjevanja. ZFS je član Svetovnega združenja fizioterapevtov (WCPT) in si prizadeva ob upoštevanju mednarodnih priporočil (Minimalnih standardov stalnega poklicnega razvoja) nuditi članom kvaliteten podiplomski poklicni razvoj. Eden od temeljnih standardov razvoja in vzdrževanja kakovosti fizioterapevtskih storitev je neprekinjen poklicen razvoj. Fizioterapevtova največja odgovornost je nudenje bolnikom kvalitetno in sodobno obravnavo ter vzdrževanje in širjenje njegovih profesionalnih kompetenc.

Vsi, ki želijo organizirati eno od oblik SPR pri ZFS, naj oddajo spodaj navedeno dokumentacijo, oblikovano skladno z Minimalnimi standardi SPR, najmanj 60 dni pred pričetkom srečanja.

REGIJE, SEKCIJE IN OSTALE ORGANIZATORJE SPR NAPROŠAMO, DA SVOJA IZOBRAŽEVANJA OKVIRNO PLANIRAJO IN ODDAJO PLAN ZA NOVO KOLEDARSKO LETO NAKASNEJE DO 15.DECEMBRA ZA VSAKO LETO POSEBEJ na sedež ZFS.

Komisija za SPR bo obravnavala vloge 1-krat tedensko.

Prijavo izdelajte po kriterijih Minimalnih standardov SPR (glej prilogo) in mora vsebovati:

1. Vlogo SPR *

2. Življenjepis učiteljev

Za predavanja krajša od 15 min. (kot npr. kongresni prispevek) in vabljenim predavateljem do 2 uri predavanj ni potrebno oddati življenjepisa. Priporočamo, da je med predavatelji najmanj 50 % fizioterapevtov.

3. Program SPR (namenjen udeležencem)
 
*Izpolnjevanje vloge SPR: Prosimo, da pri izpolnjevanju vloge dosledno upoštevate naslednja pravila:
    • Pri kotizaciji je na prvem mestu zapisana kotizacija za nečlane ZFS, nato sledi kotizacija za člane ZFS.
    • Kotizacija za člane ZFS je vsaj 20 % nižja od kotizacije za nečlane ZFS. Pri tem je osnova za računanje kotizacija za nečlane ZFS (od katere se odšteje vsaj 20% popust za člane ZFS).

Obvezno po odobritvi SPR

1. Pred pričetkom dogodka, so organizatorji dolžni posredovati poimenski seznam prijavljenih na ZFS

2. Ob zaključku so organizatorji dolžni izvesti evalvacijo SPR, na osnovi ankete, ki jo posreduje ZFS.

Priloge:

1. Minimalni standardi SPR

2. Obrazec – Vloga SPR

3. Življenjepis učitelja

4. Evalvacijski vprašalnik

5. Vabilo na izpopolnjevanje

6. Prijavnica na izpopolnjevanje

Pripravila Komisija za SPR pri ZFS (sklep IO, dne 18.12.2013) s popravki (12.12.2016, seja Komisije SPR)