june 2017, volume 25, number 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE L. Duh, T. Kovačič Vpliv razvojnonevrološke obravnave v kombinaciji z nameščanjem elastičnih lepilnih trakov na gibljivost oseb s spastično diplegijo Impact of neurodevelopmental treatment in combination with kinesio taping on the flexibility in people with spastic diplegia   REVIEW U. Puh, S. Lubej Merske lastnosti funkcijskega testa zgornjega uda Psychometric properties of the action research arm test D. Dobnik, R. Vauhnik S tekaško obutvijo povezani dejavniki tveganja za nastanek poškodb spodnjih udov rekreativnih tekačev Running shoes risk factors for lower limb injuries in recreational runners M. Rostohar, D. Šćepanović   Mobilne aplikacije za vadbo mišic medeničnega dna Mobile applications for pelvic floor muscle training T. Orešnik, A. Kacin Učinki vadbe proti uporu na uravnavanje krvnega sladkorja in sestavo telesa oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 Effects of resistance training on glycemic control and body composition in type 2 diabetic subjects V. Podlogar, U. Puh Merske lastnosti vprašalnika Quick DASH za oceno funkcije zgornjega uda Measurement properties of the Quick DASH questionnaire for assessment of upper limb function J. Piculin, D. Weber, A. Kacin Primerjava učinkovitosti vadbenih protokolov za krepitev mišic po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi Comparison of efficacy of training protocols for muscle strengthening after arthroscopic reconstruction of anterior cruciate ligament L.M. Rwankuba, D. Rugelj Učinek transkutane električne živčne stimulacije in interferenčnih tokov na jakost bolečine pri osebah z artrozo kolena The effectiveness of...

Read More

december 2016, volume 24, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE U. Puh, E. Behrić, S. Zatler, M. Rudolf, M. Krtišnik Razvrstitev funkcijske premičnosti: zanesljivost posameznega preiskovalca in med preiskovalci pri pacientih po možganski kapi Functional ambulation classification: intra-rater and inter-rater reliability in patients after stroke A. Regner, D. Rugelj Test dosega z nogo v osmih smereh: Primerjava izvedbe testa med skupino mlajših in starejših preiskovancev Star Excursion Balance Test: Comparison of the SEBT performance between the groups of young and older adults REVIEW Ž. Kukec, A. Kacin Učinkovitost vadbenih programov za obravnavo poškodb zadnjih stegenskih mišic – pregled literature The effectiveness of exercise protocols for treating hamstring injuries – literature review A. Perko, A. Kacin, P. Palma Primerjava učinkov zgodnje mobilizacije z imobilizacijo po pretrganju Ahilove tetive – pregled literature Comparison of effects of immobilization and early mobilization after Achilles tendon rupture – literature review T. Lipovšek, D. Weber, M. Jakovljević Vpliv vibracij celotnega telesa na mišično zmogljivost spodnjega uda – sistematični pregled literature The effects of whole body vibration on lower extremity muscle performance – systematic literature review R. Vauhnik, A. Kacin Dejavniki tveganja preobremenitvenih poškodb ramena pri odbojkarjih – pregled literature Risk factors associated with overuse shoulder injuries in volleyball players – literature review U. Puh, M. Dečman, P. Palma Vsebina in učinki programov proprioceptivne vadbe za spodnje ude – pregled literature The content and effectiveness of proprioceptive training programmes for the lower...

Read More

june 2016, letnik 24, številka 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE P. Palma, J. Tkalec, U. Puh Primerjava občutka za položaj kolenskega sklepa v zaprti kinematični verigi pri stoji na trdi in mehki podlagi Comparison of the knee joint position sense in closed kinematic chain in standing on a firm and compliant surface J. Bornšek, R. Vauhnik, M. Jakovljević Učinki hlajenja in kompresije kolena na anteriorno laksnost kolena Knee cooling and compression effects on knee anterior laxity S. Hlebš, J. Mavsar Kakšen je najboljši položaj sedenja za hrbtenico po mnenju slovenskih fizioterapevtov What do Slovenian physiotherapists consider to be the best spinal sitting posture   REVIEW H. Žunko, U. Puh Zanesljivost merjenja obsega gibljivosti skočnega sklepa v stoječem položaju – pregled literature Reliability of the weight-bearing ankle joint dorsiflexion range of motion measurement – literature review S. Zupanič, D. Šćepanović, V. Globevnik Velikonja Vpliv sprostitvenih metod na duševno in fiziološko stanje zdravih nosečnic in nosečnic z visokim tveganjem – pregled literature Relaxation methods impact on psycho-physiological state in healthy and high risk pregnant women – literature review S. Lubej, U. Puh Učinkovitost miselne vadbe pri pacientih po možganski kapi – sistematični pregled literature Effectiveness of mental practice in patients after stroke – a systematic review Š. Kralj, D. Weber, A. Kacin Učinkovitost terapevtskega ultrazvoka pri zdravljenju tendinopatij rotatorne manšete – pregled literature Effectiveness of therapeutic ultrasound for treatment of rotator cuff tendinopathies – literature review D....

Read More

december 2015, volume 23, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE P. Obreza, M. Glavič, U. Puh Test funkcijskega dosega v sedečem položaju pri pacinetih z okvaro hrbtenjače: postopek izvedbe in veljavnost konstrukta ter sočasna veljavnost Modified functional reach test in patients with spinal cord injury: construct and concurrent validity M. Kržišnik, V. Mlinarič Lešnik Ugotavljanje psihometričnih lastnosti in s tem uporabnosti slovenskega prevoda lestvice za oceno funkcionalnosti hoje (FGA) pri pacientih po možganski kapi Evaluation of psychometric properties and usefulness of the Slovenian translation of Functional Gait Assessment (FGA) in patients after stroke M. Rudolf, N. Goljar, G. Vidmar Primerjava lestvic za ocenjevanje ravnotežja pri pacientih po možganski kapi: modificiran mini BESTest in Bergova lestvica za ocenjevanje ravnotežja Comparison of the assessment scales after stroke: modified mini-BESTest and Berg Balance Scale K. Seražin, D. Rugelj Povezanost vzdržljivosti mečnih mišic s hitrostjo hoje pri starejših ženskah Relationship between performance of calf muscles and walking speed at elderly women A. Zupanc Veselje, motivacija in zanimanje za vadbo na ravnotežni plošči Wii pri pacientih s pridobljenimi okvarami perifernih živcev in njihovo zaznavanje izboljšanja ravnotežja in hoje Enjoyment, motivation and interest for training on Wii balance board in patients with acquired peripheral nerve lesions and their feeling about balance and walking improvement   REVIEW M. Fatur Prednosti telesne vadbe pri bolnikih z revmatoidnim artritisom – pregled literature Benefits of exercise in patients with rheumatoid arthritis – literature review S....

Read More

june 2015, volume 23, number 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE D. Rugelj, F. Sevšek Variabilnost časovnih in dolžinskih spremenljivk hoje pri starejših ženskah Variability of spatio-temporal gait parameters in elderly women V. Marušič, J. Debevc, A. Egete, S. Ozimek, M. Vidovič Aktivacijska miza MoVi – časovni normativi ”MoVi” activation table – time norms T. Kovačič, P. Žnidarčič Vpliv intenzivne razvojnonevrološke obravnave v kombinaciji s terapijo s konjem na telesno pripravljenost otrok s posebnimi potrebami Impact of intensive neurodevelopmental treatment approach in combination with equine assisted therapy on physical fitness in children with special needs U. Puh, N. Pavlič, S. Hlebš Test stoje na eni nogi kot modificiran klinični test senzorične interakcije: zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju zdravih mladih odraslih Single-leg stance test according to the principle of clinical test of sensory interaction and balance: intra-ratter reliability in assessment of healthy young adults   REVIEW A. Mrgole, M. Jakovljević Učinek elastičnega lepilnega traku na bolečino različne etiologije: pregled literature The effect of the kinesio taping on pain different etiology: literature review J. Špoljar, U. Puh Primerjava učinkov vadbe hoje na lokomatu z drugimi fizioterapevtskimi postopki pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače: sistematični pregled literature Comparison of the effects of gait training using lokomat and other physiotherapeutic procedures in patients with incomplete spinal cord injury: a systematic review V. Podlogar, A. Kacin, R. Vauhnik Preobremenitvene poškodbe pri kolesarjih: pregled literature Overuse injuries among cyclists: literature review  ...

Read More

december 2014, volume 22, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE I. Hudej, M. Jakovljević Učinek elastičnega lepilenga traku na aktivno gibljivost torako-lumbalne hrbtenice Effects of kinesio tape on active thoraco-lumbar spine range of motions P. Palma, U. Urankar, U. Puh Takojšnji učinki elastičnega lepilnega traku na mišicah gastroknemius in tibialis anterior na ravnotežje in občutek za položaj sklepa Immediate effects of kinesio taping of the gastrocnemius and tibialis anterior muscles on balance and joint position sense   REVIEW P. Obreza, M. Marn Radoš Ocenjevanje hoje pri pacientih z okvaro hrbtenjače Evaluation of walking in physiotherapy in patients with spinal cord injury A. Zupanc Vadba na ravnotežni plošči Wii pri starostnikih Training on Wii balance board by elderly A. Bratuž, A. Kacin Učinki vibracijske terapije na razvoj z mirovanjem povzročene atrofije in upad zmogljivosti skeletnih mišic Effects of vibration therapy on disuse atrophy and deterioration of skeletal muscle performance I. Dokl, D. Šćepanović, G. Simetinger Ženske spolne disfunkcije – 1. del: klasifikacija Female sexual dysfunction – part 1: classification M. Jakovljević, U. Puh Ocenjevanje intenzivnosti bolečine z vidno analogno lestvico Pain intensity assessment using visual analogue scale   CASE REPORT B. Koščak Tivadar Manipulacija fascij pri internističnih (visceralnih) motnjah: poročilo o primeru The fascial manipulation with internistic (visceral) disorders: Case report   To download the entire issue, click on the picture...

Read More

april 2014, volume 22, number 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE M. Stanković, D. Šćepanović, M. Jakovljević Ponovljivost in povezanost testov aktivni dvig stegnjene noge in barvne vidne analogne lestvice pri nosečnicah Repeatability and correlation of Active Straight Leg Raise test and Colour Visual Analogue Scale in pregnant women N. Šparovec, M. Rudolf, U. Puh Takojšnji vpliv masaže stopala na stojo na eni nogi in hitrost hoje pri pacientih po možganski kapi Immediate effects of foot massage on one-leg stance and gait speed in stroke patients M. Kržišnik, N. Goljar Ugotavljanje razumljivosti in ocena skladnosti med preiskovalci za slovenski prevod lestvice za oceno funkcionalnosti hoje (FGA) pri pacientih po možganski kapi Evaluation of comprehensibility and conformity among raters using the Slovenian translation of Functional Gait Assessment (FGA) in patients after stroke R. Vauhnik, A. Jeraj, K. Glinšek, D. Rugelj Ponovljivost meritev anteriornega odmika golenice pri uporabi kolenskega artrometra GNRB Repeatability of knee anterior laxity assessment when using GNRB knee arthrometer N. Sonc, D. Rugelj Normativne vrednosti časovno merjenega testa korakanja v štirih kvadratih Normative values of Four square step test T. Dragan, A. Kacin Analiza vadbenih programov v koronarnih društvih in klubih v Sloveniji Analysis of exercise programmes in coronary clubs in Slovenia   REVIEW U. Puh Test hoje na 10 metrov 10 meter walk test   CASE REPORT A. Zupanc Vadba na ravnotežni plošči Wii v sedečem položaju pri pacientu z Guillain Barrejevim sindromom Training...

Read More

Fizioterapija 2012, volume 20, number 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE R. Vauhnik Razlike med športnicami v različnih športih, ki imajo lahko vpliv na razlike v incidenci in tveganju za poškodbo sprednje križne vezi Differences among sportswomen in different sports which might have a bearing on the anterior cruciate ligament injury rate and risk differences   REVIEW M. Jakovljević, D. Šćepanović, S. Hlebš,U. Puh Ocenjevanje motoričnih funkcij bolnikov z multiplo sklerozo Assessment of motor functions in multiple sclerosis patients N. Bogerd Lajšanje simptomov multiple skleroze s hlajenjem Using cooling strategies to relieve the symptoms of multiple sclerosis Š. Simončič, S. Hlebš Z dokazi podprta fizioterapija po operaciji hernie disci v ledveni hrbtenici Evidence based physiotherapy after disc herniation surgery in the lumbar spine E. Nežič, U. Puh, S. Hlebš Izvedba testa stoje na eni nogi Procedure of the one leg standing test   CASE REPORT N. Ribnikar, D. Novakovič Zgodnja fizioterapevtska obravnava pacienta po vstavitvi totalne endoproteze kolka Early physiotherapy treatment of a patient after total hip arthroplasty A. Bratuž, N. Kolar Fizioterapevtska ocena in obravnava pacienta s popolno rupturo kit mišic infraspinatus in supraspinatus Physiotherapeutic assessment and intervention of the patient with infraspinatus and supraspinatus tendon rupture   EDUCATION S. Hlebš, U. Puh Prenova študijskega programa fizioterapije na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani Reorganisation of the physiotherapy study programme at Faculty of health sciences at University of Ljubljana   To download the entire issue, click...

Read More

Fizioterapija 2013, volume 21, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE M. Rudolf, M. Kržišnik, N. Goljar, G. Vidmar, H. Burger Ocena skladnosti med ocenjevalci pri uporabi slovenskega prevoda modificirane krajše različice testa za oceno sistemov udeleženih pri uravnajvanju ravnotežja pri pacientih po možganski kapi (modificiran mini BESTest) Assessment of conformity among raters using the Slovenina translation of short version of the test for evaluatingbalance system in patients after stroke (miniBESTest) N. Majcen, B. Hribernik, A. Jevšnik Uporaba ravnotežne plošče Wii kot dodatek k standardnim fizioterapevtskim postopkom The use of Wii balance board as a supplement to standard physiotherapy procedures D. Tominc, S. Hlebš, U. Puh Dejavniki za izbor študija fizioterapije, poznavanje poklica in želena usmeritev Factors that influence the decision for physiotherapy study, knowledge of the profession and preferred professional field M. Sedej, D. Rugelj Uporaba pedometrov za spremljanje telesne dejavnosti starejših Use of pedometers for monitoring the activity level in a group of elderly   REVIEW J. Tekavc, D. Šćepanović Vpliv telesne vadbe na ženske s sindromom policističnih jajčnikov Effects of exercise on women with polycystic ovary sindrom N. Naglič Predstavitev znanstveno dokazanega pristopa vadbe za obravnavo skolioz in pregled učinkovitosti konservativnega zdravljenja skolioz Introduction of scientific exercise approach to scoliosis and a review of effectiveness of conservative treatment approaches to scoliosis M. Jakovljević Dopolnitev članka: Časovno merjeni test vstani in pojdi: pregled literature   CASE REPORT A. Zupanc Učinki elastičnega lepilnega traku na...

Read More

Fizioterapija 2013, volume 21, number 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE V. Žagar, D. Šćepanović, M. Jakovljević Urinska inkontinenca in zmogljivost prijema roke Correlation between urinaryincontinence and hand grip strength T. Kovačič Vpliv terapije s pomočjo konja na ravnotežje, samopodobo in splošno poučenost mladostnikov s cerebralno paralizo: pilotska študija z uporabo protokola kontrolne klinične študije Impact of equine assisted therapy on balance, self-esteem and general educational attainment of adolescents with cerebral palsy: pilot study using randomized control study design   REVIEW D. Rugelj, P. Palma Bergova lestvica za oceno ravnotežja Berg balance scale E. Behrić, D. Šćepanović Učinkovitost raztezanja pri preprečevanju in odpravljanju kontraktur pri okvarah osrednjega in perifernega živčevja The effectiveness of stretching in prevention and elemination of contractures in the central and peripheral nervous system disorders M. Železnikar, M. Divjak Učinki vadbe proti uporu pri pacientih z osteoartritisom kolena Effect of resistance exercise in patients with knee osteoarthritis M. Jakovljević Časovno merjeni test vstani in pojdi: pregled literature Timed up and go test T. Grapar Žargi, A. Kacin Ishemična priprava človeške skeletne mišice Ischemic conditioning of human skeletal muscle   CASE REPORT J. Špoljar Vadba hoje s sistemom Lokomat pri pacientu z nepopolno okvaro hrbtenjače v vratnem delu v kroničnem obdobju: poročilo o primeru Robot-assisted gait training in patient with chronic incomplete cervical spinal cord impairment   PROFESSIONAL ISSUES AND DEVELOPMENT Razširjen strokovni kolegij za fizioterapijo Opis poklica fizioterapevt Description of physical therapy  ...

Read More
  • 1
  • 2

Obvestila

Mailing lista ZFS

Calendar

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6