Med devetimi nominiranci za priznanja ZFS se v letu 2019 podeljujeta dve priznanji.

Priznanje študentu za najboljše zaključno magistrsko delo prejme:

Aleksander Zupanc, mag. fiziot.

Predlagatelj je: 

Univerza v Ljubljani

Zdravstvena fakulteta

Oddelek za fizioterapijo

Magistrsko delo z naslovom »Merske lastnosti De Morton indeksa premičnosti pri pacientih z mišično-kostnimi okvarami« je pripravil pod mentorstvom doc. dr. Urške Puh in somentorstvom doc. dr. Primoža Novaka.

Utemeljitev za podelitev sta podala mentorica in recenzent magistrskega dela izr. prof. dr. Alan Kacin.

Utemeljitev:

Indeks premičnosti De Morton (angl. de Morton mobility index – DEMMI) je standardizirano merilno orodje za oceno premičnosti, ki vključuje izvedbo 15 nalog, ki zajemajo premikanje na postelji, stolu, statično in dinamično ravnotežje. Namen magistrskega dela je bil prevesti DEMMIv slovenščino in ugotoviti njegove merske lastnosti pri pacientih z mišično-kostnimi okvarami na rehabilitaciji. V prvem de lu magistrskega dela je bil narejen prevod DEMMI,po postopku določenem za medkulturno prilagoditev. Za katerega smo ugotavljali zanesljivost med preiskovalci. V drugem delu smo nato ugotavljal i merske lastnosti DEMMI pri 30 pacientih, starih od 22 do 84 let, z mišično-skeletnimi okvarami, z ali brez okvar perifernega živčevja. Pacienti so bili ob sprejemu na rehabilitacijo, po dveh in po štirih tednih obravnave ocenjeni z DEMMI, razvrstitvijo funkcijske premičnosti, testom hoje na 10 metrov, 6-minutnim testom hoje, Bergovo lestvico za oceno ravnotežja in motoričnim delom lestvice funkcijske neodvisnosti. Raziskava je pokazala, da je indeks premičnosti De Morton, pri pacientih z mišično-skeletnimi okvarami na rehabilitaciji, ne glede na starost, veljavno in občutljivo merilno orodje . Ocenjevanje z DEMMI je, kljub različnim vzrokom in ravnem zmanjšane sposobnosti premikanja pri preiskovancih, pokazalo izboljšanje premičnosti med in po rehabilitaciji,zato ga priporočamo za uporabo v fizioterapiji.

Magistrsko delo je nadpovprečne kakovosti, saj ima dobro opredeljeno znanstveno ozadje in jasno opredeljen namen ter ustrezno znanstveno metodologijo. Izvedena raziskava sistematično ovrednoti merske lastnosti prevedenega ocenjevalnega orodja, kar je ključno za uvajanje orodja v klinično prakso. To predstavlja dragocen doprinos k uveljavljanju z meritvami in dokazi podprte fizioterapevtske prakse v slovenskem prostoru. Rezultati so podani jedrnato in pregledno. V razpravi je avtor podrobno analiziral izsledke predstavljene raziskave in jih primerjal z izsledki podobnih raziskav vrednotenja prevodov DEMMI v druge jezike. Pri tem izkazuje zrelost in zadovoljivo samokritičnost pri opredeljevanju znanstvenega dometa raziskave.

Za magistrsko delo je Aleksander Zupanc prejel Prešernovo nagrado Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2018. Da je delo nadpovprečno ter znanstveno in metodološko ustrezno dokazuje tudi dejstvo, da je bilo delo v ožjem izboru tudi za Univerzitetno Prešernovo nagrado za področje biomedicina.  V okviru magistrskega dela oziroma v povezavi z njim sta bila objavljena že dva članka v slovenskem jeziku in izvleček na kongresu fizioterapevtov Slovenije leta 2017 ter predstavljen plakat na kongresu Svetovnega združenja za fizioterapijo leta 2019.

Zaradi prevoda DEMMI v slovenski jezik, njegove objave v slovenskem jeziku, uvedbe v vsakdanjo klinično prakso na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča in spodbujanja uporabe DEMMI tudi širše v Sloveniji je magistrsko delo Aleksandra Zupanca nedvomno  pomemben prispevek k slovenski fizioterapevtski stroki.

Zato se avtorju dela podeli priznanje ZFS za študijske dosežke.

Čestitamo.

 

Drugo priznanje podeljujemo za dosežke na strokovnem pod ročju fizioterapije – Zlato priznanje

viš.pred.mag. Dariji Šćepanović, viš.fiziot.

Predlagatelj je: 

Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk

Utemeljitev za zlato priznanje je v imenu sekcije pripravila predsednica sekcije fizioterapevtov za zdravje žensk strokovna sodelavka Lidija Žgur.

Utemeljitev:

Viš.pred.mag. Darija Šcepanovic je leta 1993 zaključila študij fizioterapije na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Izobraževanje je nadaljevala na magistrskem študiju na University of East London v Angliji, ki ga je uspešno zaključila leta 1995. Svojo poklicno kariero je začela na tedanjem Inštitutu RS za rehabilitacijo-Soča in jo leta 1998 nadaljevala na sedanji Zdravstveni fakulteti, Univerza v Ljubljani na Oddelku za fizioterapijo, kjer je bila kot visokošolska učiteljica zaposlena 13 let. V tem času je leta 2000 v Angliji kot prva in do sedaj edina slovenska fizioterapevtka uspešno končala eno leto in pol trajajočo specializacijo s področja kontinence. Takrat je s svojim strokovni m znanjem pomagala, da so na Ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani prvi v Sloveniji odprli fizioterapevtsko enoto za ambulantno zdravljenje urinske inkontinence pri ženskah.

Od leta 2011 je kot fizioterapevtka specialistka zaposlena na Ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer je leta 20 17 postala vodja fizioterapije. Njeno ožje področje dela obsega zlasti fizioterapijo pri motnjah funkcije medeničnega dna ter zdravljenje mišično skeletnih težav v nosečnosti in po porodu. Razširila je ambulantno obravnavo urinske inkontinence pri ženskah tudi na ostale indikacije in ostalo populacijo.

Na dodiplomskem študiju je kot zunanja sodelavka in nosilka dveh predmetov s področja zdravja žensk in sicer Fizioterapija za zdravje žensk in Fizioterapija pri motnjah funkcije medeničnega dna. Je tudi mentorica študentom pri diplomskih delih s področja fizioterapije za zdravje žensk.

Je tudi članica Združenja fizioterapevtov Slovenije – strokovnega združenja (ZFS-SZ) neprekinjeno od leta 1993, ko je  opravila strokov ni izpit. Bila je dve mandatni  obdobji tudi  tajnica društva. Je tudi dolgoletna  članica znanstvenega  odbora  kongresa ZFS-SZ in članica uredniškega odbora revije Fizioterapija. Aktivno sodeluje z drugimi sekcijami  ZFS.

Bila je članica Sekcije fizioterapevtov za zdravje žensk ZFS-SZ  od  njene  ustanovitve leta 1996. Bila je tudi njena dolgoletna predsednica in od leta 2019  njena podpredsednica. V okviru sekcije že od samega začetka skupaj s kolegi fizioterapevti organizira in predava  na strokovnih izpopolnjevanjih  sekcije.

Od ustanovitve Mednarodne organizacije fizioterapevtov za  zdravje  žensk (lnternational  Organization  of Physical Therapists in Womens’s Health)  leta  1999, ki je podsekcija  WCPT, je bila aktivno vključena v organizacijo, sprva kot delegat, nato pa dve mandatni obdobji kot podpredsednica.

Je članica baze ekspertov WCPT za področje zdravja žensk in gostujoči  urednik pri reviji ameriške sekcije za zdravje žensk – Journal of Women’s Health Physical Therapy.

Njena bibliografija obsega tako strokovne in znanstvene prispevke kot tudi avtorstvo poljudno strokovnih člankov in priročnikov s področja zdravja žensk. Je soavtorica slovenskih priporočil za telesno dejavnost v nosečnosti. Je vabljena predavateljica na številnih domačih in tujih kongresih. Na kongresih  ZFS-SZ  od  začetka  njene profesionalne kariere aktivno sodeluje s številnimi prispevki s področja zdravja žensk. Sodeluje v številnih projektih Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje.

Vsako leto ob Svetovnem dnevu fizioterapije skupaj s kolegi fizioterapevti sodeluje pri pripravi gradiva in organizaciji različnih aktivnosti.

Bila je članica Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo pri Ministrstvu RS za zdravje.

Pojavlja se v različnih medijih (TV, časopisi, socialna omrežja) in se odziva na povabila številnih vladnih in nevladnih organizacij, kjer v okviru svojih predavanj promovira pomembnost vloge fizioterapije za zdravje žensk.

Že vrsto let opozarja na nepravilnosti na področju telesne dejavnosti glede obremenitev mišic medeničnega dna. Sodeluje tudi z drugimi profili strokovnjakov. Plod enega izmed takih sodelovanj med zdravstveno  in  športno stroko je  bil  oblikovanje Programa  zdrave  vadbe A B C. Z vztrajnostjo je dosegla, da se je v ta program poleg ostale vadbe vključilo tudi vadbo mišic medeničnega dna.

Darija orje ledino na področju fizioterapije pri motnjah funkcije medeničnega dna, kakor tudi na ostalih področji h zdravja žensk.

V tako kratkem prispevku je težko zajeti vse, v kar je Darija na strokovnem področju vtisnila svoj pečat v 25 letih svojega dela. Darija ostaja aktivna na večini omenjenih področij kot neprecenljiva strokovnjakinja, svetovalka, sodelavka  in prijateljica.

Zato podeljujemo Dariji Šćepanović zlato priznanje.

Čestitamo.

Komisija za podelitev priznanj ZFS