V skladu s 27. členom Pravilnika o priznanjih 

Združenje fizioterapevtov Slovenije predstavlja

DOBITNIKE PRIZNANJ ZA LETO 2017

Zlato priznanje s plaketo za dosežke na ožjem strokovno-organizacijskem področju fizioterapije

Srečko Plešnik je fizioterapevt, ki je oral ledino na področju zasebne fizioterapije. Kot prvi zasebni fizioterapevt je leta 1992 je v Pirešici pri Velenju pričel izvajati splošno in specialno fizioterapijo. S svojo strokovnostjo in kvalitetnim delom skrbi za ugled in promocijo fizioterapije doma in v tujini. Ves čas nadgrajuje svoje znanje z udeležbo na izobraževanjih ter na osnovi lastnih spoznanj razvija nove fizioterapevtske programe. Vse to je pripravljen  prenašati na mlajše generacije. Hkrati promovira delo  fizioterapevtov, razvil pa je tudi vadbeni pripomoček »Plešnikova palica«, ki ga je patentiral.

Leta 1998 je prevzel vodenje Celjske regionalne enote DFS in tri mandate skrbel za organizacijo strokovnih izobraževanj in povezovanje stroke. Leta 2010 je aktivno sodeloval pri predlogu sprememb storitvenega sistema za fizioterapijo v osnovnem zdravstvu. Predlog sprememb je nastal z namenom, da bi stroki dvignili strokovno raven skladno s smernicami in standardi za fizioterapevtsko prakso, ki jih je pripravila Svetovno združenje (WCPT). V letu 2011 je bil izvoljen za predsednika DFS SZ. V času mandata je vseskozi poudarjal pomen strokovnosti, jo spodbujal ter se zavzemal za ugled stroke. Na ministrstvu za zdravje smo na njegovo pobudo dobili »razširjeni strokovni kolegij za fizioterapijo« in »komisijo za spremembo obračunskega modela v fizioterapiji«. S spremembami smo pridobili strokovne podlage, da samostojno izbiramo fizioterapevtske postopke.  V letu 2011 je podal pobudo za ustanovitev dveh zelo pomembnih komisij znotraj DFS SZ in sicer komisijo za stalni poklicni razvoj ter komisijo za spremljanje zakonodaje in pravilnikov. Gre za velik dosežek za fizioterapevtsko stroko pri spodbujanju in nadziranju smernic razvoja fizioterapije v Sloveniji. Kolega Srečko Plešnik je vložil velike napore pri dogovarjanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje, ki je obrodilo pomembne sadove.

Srebrno priznanje s plaketo za dosežke na ožjem strokovno-organizacijskem področju fizioterapije

Tine Kovačič je zaposlen kot vodja medicinske rehabilitacije v CUDV (center za usposabljanje, delo in varstvo) Dobrna, v AMEU –EMC pa kot predavatelj od 2014. Podiplomsko izobraževanje je nadaljeval na University of East London, kjer je tudi magistriral.

S svojim interdisciplinarnim znanjem na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike in rehabilitacije je pripomogel h kvalitetnemu razvoju oddelka medicinske rehabilitacije. S tem je dosegel večjo kvaliteto življenja uporabnikov  in ne nazadnje vključevanje in sodelovanje z okoljem.

Tine Kovačič  ves čas dopolnjuje svoje znanje s področja medicinske rehabilitacije in  področja športnih disciplin specialne olimpiade  ter ga prenaša  v prakso pri delu z osebami z razvojnimi motnjami in  športniki invalidi. Prav tako ga prenaša  staršem, sodelavcem, študentom in pripravnikom, strokovni  kot tudi laični javnosti, doma in v tujini. Z objavljanjem člankov v domačih in tujih revijah dviguje ugled slovenske fizioterapije.

Svoje terapevtsko poslanstvo opravlja vestno in odgovorno, upošteva celosten pristop in ob tem prenaša elemente terapije oseb z motnjami v razvoju, športniki invalidi v vsakdanje življenje. Sodeluje v številnih evropskih projektih kot organizator fizioterapevtskega testiranja, na svetovnih igrah gibanja specialne olimpiade, hipoterapije, terapije spomočjo psa, opravlja funkcijo kliničnega svetovalca za zdravstveno- fizioterapevtski program za Evrazijo.

V vseh teh letih je svetoval 3000 športnikom, jih testiral in na podlagi rezultatov njim in njihovim trenerjem, staršem in skrbnikom svetoval glede preventive pred športnimi poškodbami in kako še izboljšati rezultate.

V sodelovanju z ameriškim združenjem fizioterapevtov  Tine Kovačič pomaga pri izobraževanju novih kliničnih direktorjev  za zdravstveni program oseb z motnjo v duševnem razvoju in športnikov invalidov v evropskih državah in Evraziji.

Z vsem naštetim prispeva h kvalitetnemu izpolnjevanju ciljev, namenu in poslanstvu ZFS, sekcije za nevrofizioterapijo in razvoju oddelka CUDV Dobrna ter katedre za fizioterapijo AMEU-ECM.  

Tine Kovačič s svojim delom prispeva k upoštevanje ljudi z motnjo v duševnem razvoju in drugimi motnjami k njihovi avtonomiji in aktivni participaciji ter upoštevanju človekovih pravic in svoboščin.

Z medijsko odmevnostjo nevrofizioterapevtskega dela je dosegel, da je  tudi javnost spoznala pomen in potrebe te vrste obravnave ter ugled sekcije in ZFS.

Srebrno priznanje s plaketo za dosežke na ožjem strokovno-organizacijskem področju fizioterapije

Zofka Mrak je diplomirala leta 1976 in se naslednje leto zaposlila v zdravstvenem domu Tolmin, kjer je delala polnih 40 let. Leta 1994 je bila imenovana za vodjo fizioterapije in jo uspešno vodila do letošnjega aprila.

S svojim znanjem, organizacijskimi sposobnostmi in osebnostjo je ogromno prispevala k razvoju fizioterapije na primarni ravni. Fizioterapijo je vodila odgovorno, sodelavce je spodbujala k nenehnemu izobraževanju, kar je tudi sama ves čas počela. Bila je odlična mentorica pripravnikom in študentom ter  dobra sodelavka. Sodelovala je v številnih strokovnih timih. Obravnavanega bolnika je jemala kot celoto in  vedno z najvišjimi etičnimi in strokovnimi merili. Z bogatimi izkušnjami iz prakse, z veliko znanja in pripadnosti temu poklicu je bila vedno pripravljena pomagati. Z blagim načinom, a hkrati   odločno, je znala vzpostaviti dober odnos z nadrejenimi in sodelavci.

Ko so gradili nov ZD v Tolminu, je aktivno sodelovala pri snovanju in kasneje opremljanju nove fizioterapije.

V januarju 2005  je pridobila naziv diplomirana fizioterapevtka. 

Med prvimi v Sloveniji  se je izobraževala  v Avstriji  in leta 2011 postala limfoterapevt. Po uveljavitvi novega obračunskega sistema je uspešno opravljala ročno limfno drenažo in mišično skeletno fizioterapijo pri okvari mišično skeletnega sistema. S svojo zagnanostjo je dosegla, da je bil v ZD Tolmin sprejet pravilnik, ki je razporedil fizioterapevte s tem nazivom  v višji plačni razred.

Z velikim navdušenjem in strokovno zagnanostjo je več kot dvajset let uspešno   vodila telesno vadbo za nosečnice in ljudi s kroničnim bolečinskim sindromom.

Večkrat je s svojimi prispevki sodelovala na strokovnih srečanjih.

Naj sklenemo: kolegica Zofka Mrak ima poleg organizacijskih sposobnosti izjemen občutek za sočloveka. Ta občutek in toplino je znala in zna prenašati na  ljudi okoli sebe, kar je obogatilo njeno profesionalno pot. S skrbjo za dobro počutje bolnikov, predanostjo delu, visoko profesionalnostjo  in neutrudnim posredovanjem znanja drugim je veliko prispevala k prepoznavnosti in uveljavljanju našega poklica.

 

Študentsko priznanje in plaketa za zaključno doktorsko delo na področju fizioterapije

 Tina Grapar Žargi dobi priznanje za doktorsko delo z naslovom

Učinki predoperativne ishemične vadbe na atrofijo mišice kvadriceps femoris po artroskopskih operacijah kolenskega sklepa

Namen raziskave je bil preveriti učinke kratkotrajne priprave z ishemično vadbo na atrofijo in upad funkcije mišice quadriceps femoris po rekonstrukciji sprednje križne vezi.

Avtorica je zastavila pet delovnih hipotez:

Prva hipoteza: Predoperativna priprava z ishemično vadbo zmanjša upad zmogljivosti mišice quadriceps femoris po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi;

Druga hipoteza: Predoperativna priprava z ishemično vadbo zmanjša nastanek atrofije mišice quadriceps femoris po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi;

Tretja hipoteza: Predoperativna priprava z ishemično vadbo nima pomembnega vpliva na gibljivost in otekanje kolena po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi;

Četrta hipoteza: Predoperativna priprava z ishemično vadbo izboljša rekrutacijo motoričnih enot mišice quadriceps femoris po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi;

Peta hipoteza: Predoperativna priprava z ishemično vadbo izboljša preskrbo mišice quadriceps femoris s krvjo po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi.

Na podlagi meril za potrditev ali izključitev omenjenih hipotez je bilo izbranih 26 preiskovancev, ki so bili naključno razporejeni v eksperimentalno (ishemična skupina) in primerjalno skupino (placebo skupina). V analizo podatkov je bilo vključenih 20 preiskovancev.

Doktorska disertacija sega na različna področja znanosti, medicine in fizioterapije. Predlagateljica je z doktorsko disertacijo pokazala tudi kompetentnost na področju statistične obdelave podatkov. V raziskavi je  ugotavljala vpliv kratkotrajne predoperativne priprave z ishemično vadbo na atrofijo in funkcijo mišice quadriceps femoris v zgodnjem obdobju po artroskopski operaciji kolena. Gre za prvo  raziskavo  s tega področja v  svetovnem merilu, ki predstavlja vrsto novih znanstvenih in kliničnih spoznanj, hkrati pa odpira  tudi nova vprašanja o fizioloških mehanizmih  razvoja pooperativne mišične atrofije.

Revija, ki jih indeksira SCI (IF: 2,063), potrjuje izvirnost raziskovalnega dela, ustreznost izbire metod in pristopov ter kvaliteto predstavitve rezultatov dela.

Doktorsko delo, ki ga je pod somentorstvom doc. dr. Alana Kacina, dipl. fiziot. opravila dr. Tina Grapar Žargi, dipl. fiziot., predstavlja pomemben prispevek  k pridobivanju novega znanja in razvoju fizioterapevtske stroke v svetovnem merilu.

Študentsko priznanje in plaketa za zaključno magistrsko delo na področju fizioterapije

Za magistrsko delo z naslovom Zanesljivost, veljavnost in učinek stropa slovenskega prevoda funkcijske ocene hoje za paciente z okvaro hrbtenjače prejme priznanje Janez Špoljar.

Namen raziskave je bil oceniti zanesljivost posameznega preiskovalca, zanesljivost med preiskovalci, sočasno veljavnost in učinek stropa slovenskega prevoda SCI-FAI.

  V raziskavi je sodelovalo 30 pacientov z nepopolno okvaro hrbtenjače.

Gre za prevod edinega standardiziranega merilnega orodja za oceno hoje pri pacientih z okvaro hrbtenjače. Za prevod je pridobil dovoljenje avtorice originala. Pri ugotavljanju zanesljivosti med preiskovalci je avtor vključil tudi sodelavce fizioterapevte in vzpostavil sistem za snemanje in analizo hoje z opazovanjem video posnetkov. Tako ali podobno metodologijo bomo uporabljali tudi v raziskavah pri drugih skupinah pacientov. Zagovor dela je opravil maja letos. Delo je recenziral profesor dr. Zlatko Matjačić, univ. dipl. inž. elektronike, eden izmed vodilnih strokovnjakov za biomehaniko in analizo hoje v Sloveniji in ga ocenil z oceno odlično/10.

Pri pisanju in izvedbi raziskovalnega dela je Janez Špoljar pokazal veliko samostojnost. Delo je znanstveno in metodološko ustrezno. Zaradi pomanjkanja objav s področja hoje pacientov s paraplegijo v svetovnem merilu pripravljamo objavo članka v angleškem jeziku v reviji z IF. Zaradi  prevoda funkcijske ocene hoje za paciente z okvaro hrbtenjače v slovenski jezik, širjenja znanja na sodelavce fizioterapevte že med potekom raziskave, širše uporabne metodologije snemanja in analize hoje z videoposnetka z računalniškim programom ter verjetne uvedbe preskušenega postopka v vsakdanjo klinično prakso na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča je magistrsko delo Janeza Špoljarja nedvomno pomemben prispevek k fizioterapevtski stroki v Sloveniji.