Vstopna stran » Q&A za fizioterapevte

Q&A za fizioterapevte

Pripravništvo koordinira in usmerja mentor-fizioterapevt v sodelovanju s strokovnimi sodelavci.

Pripravništvo traja 9 mesecev, od tega se pripravnik:

 • 1 mesec seznanja z organizacijo dela v zdravstvu in varstvom pri delu in
 • 8 mesecev usposablja na strokovnih področjih fizioterapevtske dejavnosti, od tega 3 mesece in pol na področjih, ki jih določa 6. točka Programa.

Po končanem pripravništvu sledi opravljanje strokovnega izpita. Opravljanje pripravništva in strokovnih izpitov je v pristojnosti Ministrstva za zdravje.

Register fizioterapevtov vodi Ministrstvo za zdravje.

Pravna osnova: Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi šestega in sedmega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 23/08, 58/08 in 77/08) in Pravilnika o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/10)  ter 3. členom Odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisan v register in imeti veljavno licenco (Uradni list RS, št. 16/13).

Vpis v register oziroma vloga mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

 1. potrdilo o nekaznovanosti,
 2. plačati morate upravno takso v vrednosti 22,66 eura na račun Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 – 1000315637 in sklic 11 27111 – 7111002-16 in jim posredovati kopijo potrdila o plačilu upravne takse,
 3. fotokopijo diplome,
 4. fotokopijo strokovnega izpita.

Za vse morebitne dodatne informacije v zvezi s preverjanjem vašega vpisa v register so vam na voljo na spletnem naslovu alenka.bratoz@gov.si

Da. Za delo v Republiki Sloveniji (RS) je potrebno najprej opraviti nostrifikacijo diplome, nato pa še izpit iz znanja slovenskega jezika.

Za priznanje v tujini pridobljene diplome, je v RS pristojno Ministrstvo za zdravje.

Dokazovanje znanja slovenskega jezika:

 • z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali
 • s potrdilom izobraževalne ustanove, ki je na podlagi zakona, ki ureja javno rabo slovenščine, pooblaščena za preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika, o znanju slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Ne. V Republiki Sloveniji lahko fizioterapijo izvajajo le osebe, ki imajo naziv višji/diplomirani fizioterapevt.

Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo pogoje, določene za vsak poklic posebej.

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci razen zdravnikov smejo samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu.

Zasebno zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zasebni zdravstveni delavci in zasebni zdravstveni sodelavci kot fizične ali pravne osebe.

Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

V skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti- ZZdej  (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) je mnenje pristojnega strokovnega združenja ali zbornice določeno kot pogoj, da lahko zasebni zdravstveni delavec opravlja zasebno zdravstveno dejavnost (35. člen), omenjeno mnenje pa mora pridobiti tudi občinski oziroma mestni upravni organ, pristojen za zdravstvo, ko podeljuje koncesijo za opravljanje javne službe in ministrstvo, pristojno za zdravje (42. člen).

Mnenje Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) oblikuje Komisija za zasebno dejavnost, ki v postopku izdaje mnenja za opravljanje zasebne fizioterapevtske zdravstvene dejavnosti in/ali v postopku podelitve koncesije, presoja strokovno usposobljenost zdravstvenih delavcev s področja fizioterapevtske dejavnosti. Delovanje Komisije za zasebno dejavnost in izdajo strokovnih mnenj ZFS ureja Pravilnik o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapevtske dejavnosti in v postopku podelitve koncesije za fizioterapevtsko dejavnost. Več…

Za izdajo duplikata o opravljenem strokovnem izpitu se obrnite na Ministrstvo za zdravje. V sami prošnji navedite čim več podatkov (ime, priimek (dekliški priimek), datum rojstva, približna letnica opravljanja strokovnega izpita).

Strokovno izpopolnjevanje obsega stalno, neprekinjeno in sistematično pridobivanje, razširjanje in poglabljanje teoretičnih in praktičnih znanj delavca, potrebnih za uspešno opravljanje poklicnih dejavnosti (kompetence) in nalog, glede na vrsto dela, ki ga opravlja.

Strokovno izpopolnjevanje, poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, na katerem delavec opravlja svoje delo, obsega naslednje obvezne vsebine:

 •  zakonodaja s področja zdravstva in poklicno etiko v obsegu 6 ur,
 • temeljni postopki oživljanja v obsegu 6 ur,
 • kakovost in varnost v zdravstvu v obsegu 6 ur.

Fizioterapevti se iz vsebin iz prejšnjega odstavka izpopolnjujejo najmanj enkrat v sedmih letih.

Več…

Glede na to, da kot pripravnik še nimate strokovnega izpita predlagamo, da registracijo za članstvo v združenju opravite v naslednjem zaporedju (obkljukajte):

 1. Študent/ka fizioterapije
 2. Da, sem zaposlen/a
 3. Izpolnite podatke o zaposlitvi oz. kjer opravljate pripravništvo
 4. Priložite diplomo

Ne. Do študentske članarine so opravičeni le dodiplomski študentje.