Danielle Jagodic

Danielle Jagodic

Predsednica

danielle@fizioterapija-jagodic.si

 

Življenjepis

Želimo si Sekcije, ki bo prostor odprte komunikacije in povezovanja, kjer bodo člani imeli možnost za razpravo o strokovnih dilemah, za izmenjavo znanj in izkušenj in za strokovno pomoč. Vabimo vas, da nam sporočite svoje potrebe, želje in pričakovanja glede delovanja in usmeritev Sekcije. Veseli bomo vašega aktivnega sodelovanja pri pomembnih nalogah, ki nas čakajo!

Danielle Jagodic, dipl. fiziot., višja svetovalka Predsednica Sekcije fizioterapevtov v geriatriji ZFS

V Sloveniji delež prebivalcev starih 65 let in več narašča. V prvi polovici 2014 je v Sloveniji živelo 17,5 % oseb, starih vsaj 65 let. Do leta 2045 naj bi po Eurostatovih projekcijah prebivalstva po starosti bilo 29,0 % starejših od 65 let. Starostniki so posebna, drugačna skupina prebivalstva, ki potrebuje posebno skrb. Stari ljudje imajo številne sočasne bolezni; različni simptomi ali znaki imajo zato pri starih ljudeh redkeje skupni imenovalec. Majhna izboljšanja na več področjih lahko pripomorejo k pomembnemu izboljšanju posameznikovega zdravja. Preventivni ukrepi so tudi pri starih ljudeh učinkoviti, zaradi njihove velike ogroženosti morda celo bolj kot pri mlajši »delovni« populaciji.

Fizioterapevtska stroka se mora prilagoditi novim potrebam starajoče se populacije, kar zahteva drugačne pristope, načine dela in razmišljanja. Kakovostna geriatrična fizioterapevtska obravnava mora temeljiti na z dokazi podprtih intervencijah in mora biti individualizirana na starostnikove potrebe in edinstvene situacije. Zahteva specialna znanja in veščine ter kontinuirano izpopolnjevanje fizioterapevtov. Potrebe starostnikov je mogoče uspešno in kakovostno obravnavati le s pristopom, ki je celosten, usmerjen v starostnika, vključujoč, povezovalen, interdisciplinaren in strokovno usklajen.

VIZIJA SEKCIJE:

Omogočiti optimalno staranje prebivalcev Slovenije.

POSLANSTVO SEKCIJE:

Predstavljati in zastopati fizioterapevte v geriatriji v Sloveniji ter skrbeti za napredek in ugled fizioterapevtske stroke.

VREDNOTE SEKCIJE:

 • Povezovanje
 • Strokovnost
 • Razvoj
 • Etičnost
 1. Promocija odličnosti fizioterapevtske obravnave:
 • Spodbujanje članov, da upoštevajo etična načela in temeljne standarde za fizioterapevtsko prakso.
 • Spodbujanje uvajanja z dokazi podprte prakse v klinično delo.
 • Promocija najboljših praks.
 • Oblikovanje priporočil za kakovostno in varno delo kot pomoč pri obravnavi starejših.
 • Razvijanje in uvajanje kazalnikov kakovosti za celovito presojo kakovosti fizioterapevtske obravnave.
 1. Strokovni razvoj:
 • Organiziranje strokovnih srečanj, izpopolnjevanj in usposabljanj.
 • Redno obveščanje članov o obstoječih možnostih razvijanja kompetentnosti z izobraževanjem in pridobivanjem znanj in veščin.
 • Spremljanje novosti v geriatrični fizioterapiji.
 • Izdajanje in objavljanje strokovnih člankov in publikacij.
 1. Zagovorništvo:
 • Zastopanje in zaščita poklicnih in strokovnih interesov članov.
 • Podpora avtonomnemu delu fizioterapevta v domovih za starejše kot enakovrednega člana v interdisciplinarnem timu.
 • Zaščita in varovanje temeljnih pravic in dostojanstva starejših oseb.
 1. Sodelovanje in povezovanje:
 • Z vodstvom in organi ZFS.
 • Z drugimi Sekcijami znotraj ZFS.
 • Z ostalimi zbornicami zdravstvene stroke.
 • Z drugimi deležniki z dobrim vpogledom v življenje, problematiko in potrebe starih ljudi, ki jih zanima staranje.
 1. Članstvo v mednarodnih strokovnih organizacijah:
 • Članstvo v IPTOP-u (International Association of Physical Therapists working with Older People).
 1. Oblikovanje in usmerjanje javnih politik:
 • Spremljanje javnih politik in sodelovanje pri pripravi zakonov in predpisov namenjenih starejšim osebam.
 1. Obveščanje:
 • Redno obveščanje članov o delu Sekcije in o pomembnih novostih.
 • Spodbujanje medsebojnega obveščanja ter izmenjave informacij med člani.
 1. Ozaveščanje:
 • Širše povezovanje in ozaveščanje strokovne in splošne javnosti o vlogi in pomenu fizioterapije v geriatrični obravnavi.

Objavljamo novice Mednarodnega združenja fizioterapevtov, ki delajo s starejšimi osebami:

IPTOP Newsletter januar 2017

IPTOP Newsletter junij 2017

PRIPOROČILA SEKCIJE FIZIOTERAPEVTOV V GERIATRIJI (SFG) V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Tukaj si lahko preberete priporočila SFG v času epidemije koronavirusa.