Andrea Backović Juričan

Andrea Backović Juričan

Predsednica

andrea.backovic-jurican@nijz.si

 

Petrina Rosina

Petrina Rosina

Podpredsednica

 petra.rosina@zd-celje.si

 • Določiti ožjo strokovno delovno skupino slovenskih fizioterapevtov za krepitev zdravja, ki bo odločala o prioritetnih nalogah Sekcije FT ZK ter skrbela za dosledno uresničevanje programa dela in ciljev Sekcije
 • Oblikovati seznam fizioterapevtov usposobljenih za delo na področju fizioterapije za krepitev zdravja
 • Voditi področje fizioterapije za krepitev zdravja z oblikovanjem standardov in z razvojem kakovostnega fizioterapevtskega pristopa, priporočil in smernic, ki bodo temeljile na z dokazi podprto fizioterapijo s tovrstnega področja
 • Spodbujati razvoj in zagotavljanje vseživljenjskega strokovnega izpopolnjevanja in strokovnega usposabljanja članom Sekcije FT KZ
 • Povečati prepoznavnost stroke s promoviranjem prednosti fizioterapije za krepitev zdravja med fizioterapevti, zdravniki, drugimi terapevti, medicinskimi sestrami, psihologi, strokovno izobraženim kadrom v športu (prof. športne vzgoje, trenerji, kineziologi, aplikativnimi kineziologi), pedagoškimi delavci, delodajalci in organizacijami na področju krepitve zdravja ter z informiranjem širše javnosti (poklicne, družbene, politične),
 • Vzpodbujati člane k zagovorništvu tovrstnega področja med ostalimi fizioterapevti in drugimi strokovnjaki ter k razvijanju, raziskovanju, publiciranju, pridobivanju in deljenju strokovnega znanja in specialnih veščin med ostale fizioterapevte z namenom osveščanja in krepitve zdravja različnih populacijskih skupin
 • Nuditi potrebnim posameznikom in ciljnim skupinam z dokazi podprte (torej varne in učinkovite) fizioterapevtske storitve na področju krepitve zdravja (natančneje na področju promocije zdravja, primarne, sekundarne in terciarne preventive, zdravstvene vzgoje, ergonomije, spremembe vedenja)
 • Vzpostaviti in vzdrževati dobre delovne odnose z drugimi strokovnimi profili (zdravstvenimi, nezdravstvenimi) ter negovati svojo stroko v spoštljivem odnosu do drugih strok
 • Sodelovati z drugimi FT sekcijami v okviru DFS-SZ, drugimi strokovnimi profili, mrežami in organizacijami na področju krepitve zdravja doma in po svetu z namenom zagotavljanja razvoja tovrstnega strokovnega področja in z namenom zbiranja in posredovanja potrebnih informacij članom Sekcije FT KZ ter omogočanja izmenjave informacij
 • Vzpostaviti kvalitetno med regijsko in med sekcijsko (tako horizontalno kot vertikalno) sodelovanje fizioterapevtov- članov Sekcije FT KZ- ter skrbeti za njihov strokovni razvoj in zaščito v okviru DFS-SZ

Zagotavljati podporo članom Sekcije FT KZ, ki sodelujejo v kakršnemkoli pravnem ali političnem procesu z namenom oblikovanja, napredovanja in zaščite fizioterapevtske stroke na področju fizioterapevtske obravnave posameznikov in skupin na njihovi poti krepitve

 • Voditi register članov in oblikovati pogoje za včlanitev v sekcijo
 • Oblikovati standarde in pogoje dela ter določiti kompetence na področju fizioterapije za krepitev zdravja
 • Oblikovati seznam dodatnih strokovnih znanj za fizioterapijo na področju krepitve zdravja
 • Organizirati redna letna srečanja (samostojno ali v smiselnem sodelovanju z drugimi sekcijami/regijami DFS-SZ) in vzpodbujati izobraževalno in raziskovalno dejavnost ter organizirati strokovna predavanja, diskusije, simpozije, seminarje, delavnice, tečaje na domačem in mednarodnem nivoju
 • Izdajati strokovne in poljudne publikacije na temo krepitve zdravja (promocije zdravja, preventive, zdravstvene vzgoje,…)
 • Vzpostaviti povezavo z WCPT mrežo za promocijo zdravja v življenju in pri delu
 • Sodelovati z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami in mrežami s podobno tematiko
 • Vzpostaviti povezavo in gojiti dobre odnose z ostalimi strokovnimi profili (zdravstvenimi in nezdravstvenimi) s tovrstnega področja
 • Seznanjati ožjo strokovno/zdravstveno javnost in širšo javnost o pomembnosti fizioterapije pri krepitvi zdravja in vlogi fizioterapevta na tem področju
 • Okrepiti med sekcijsko sodelovanje najprej v okviru DFS-SZ in širše (tam, kjer je to možno in smiselno)

 

 

Med pomembne naloge Sekcije za krepitev zdravja spadajo tudi promocija in svetovanje na področjih kot so telesna dejavnost za krepitev zdravja in spanje ter preprečevanje sedeča vedenja različnih starostnih in drugih rizičnih populacijskih skupin. Pri uresničevanju teh nalog so članom dotične sekcije na voljo naslednje smernice in priporočila v angleškem in/ali slovenskem jeziku.
 
Smernice o telesni dejavnosti, sedečem vedenju in spanju za otroke pod 5. letom starosti (WHO, 2019):
 
Smernice o telesni dejavnosti in sedečem vedenju (WHO, 2020):
 
Smernice o telesni dejavnosti in sedečem vedenju (WHO, 2020) – kratka/povzeta verzija:
 
Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2 (Ministrstvo za zdravje, 2020):

 

 

PRIPOROČILA SEKCIJE FIZIOTERAPEVTOV ZA KREPITEV ZDRAVJA (SFKZ) V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Tukaj si lahko preberete priporočila SFKZ v času epidemije koronavirusa za zdravo življenje doma.