Andrea Backović Juričan

Andrea Backović Juričan

Predsednica

andrea.backovic-jurican@nijz.si

 

Petrina Rosina

Petrina Rosina

Podpredsednica

 petra.rosina@zd-celje.si

 • Določiti ožjo strokovno delovno skupino slovenskih fizioterapevtov za krepitev zdravja, ki bo odločala o prioritetnih nalogah Sekcije FT ZK ter skrbela za dosledno uresničevanje programa dela in ciljev Sekcije
 • Oblikovati seznam fizioterapevtov usposobljenih za delo na področju fizioterapije za krepitev zdravja
 • Voditi področje fizioterapije za krepitev zdravja z oblikovanjem standardov in z razvojem kakovostnega fizioterapevtskega pristopa, priporočil in smernic, ki bodo temeljile na z dokazi podprto fizioterapijo s tovrstnega področja
 • Spodbujati razvoj in zagotavljanje vseživljenjskega strokovnega izpopolnjevanja in strokovnega usposabljanja članom Sekcije FT KZ
 • Povečati prepoznavnost stroke s promoviranjem prednosti fizioterapije za krepitev zdravja med fizioterapevti, zdravniki, drugimi terapevti, medicinskimi sestrami, psihologi, strokovno izobraženim kadrom v športu (prof. športne vzgoje, trenerji, kineziologi, aplikativnimi kineziologi), pedagoškimi delavci, delodajalci in organizacijami na področju krepitve zdravja ter z informiranjem širše javnosti (poklicne, družbene, politične),
 • Vzpodbujati člane k zagovorništvu tovrstnega področja med ostalimi fizioterapevti in drugimi strokovnjaki ter k razvijanju, raziskovanju, publiciranju, pridobivanju in deljenju strokovnega znanja in specialnih veščin med ostale fizioterapevte z namenom osveščanja in krepitve zdravja različnih populacijskih skupin
 • Nuditi potrebnim posameznikom in ciljnim skupinam z dokazi podprte (torej varne in učinkovite) fizioterapevtske storitve na področju krepitve zdravja (natančneje na področju promocije zdravja, primarne, sekundarne in terciarne preventive, zdravstvene vzgoje, ergonomije, spremembe vedenja)
 • Vzpostaviti in vzdrževati dobre delovne odnose z drugimi strokovnimi profili (zdravstvenimi, nezdravstvenimi) ter negovati svojo stroko v spoštljivem odnosu do drugih strok
 • Sodelovati z drugimi FT sekcijami v okviru DFS-SZ, drugimi strokovnimi profili, mrežami in organizacijami na področju krepitve zdravja doma in po svetu z namenom zagotavljanja razvoja tovrstnega strokovnega področja in z namenom zbiranja in posredovanja potrebnih informacij članom Sekcije FT KZ ter omogočanja izmenjave informacij
 • Vzpostaviti kvalitetno med regijsko in med sekcijsko (tako horizontalno kot vertikalno) sodelovanje fizioterapevtov- članov Sekcije FT KZ- ter skrbeti za njihov strokovni razvoj in zaščito v okviru DFS-SZ

Zagotavljati podporo članom Sekcije FT KZ, ki sodelujejo v kakršnemkoli pravnem ali političnem procesu z namenom oblikovanja, napredovanja in zaščite fizioterapevtske stroke na področju fizioterapevtske obravnave posameznikov in skupin na njihovi poti krepitve

 • Voditi register članov in oblikovati pogoje za včlanitev v sekcijo
 • Oblikovati standarde in pogoje dela ter določiti kompetence na področju fizioterapije za krepitev zdravja
 • Oblikovati seznam dodatnih strokovnih znanj za fizioterapijo na področju krepitve zdravja
 • Organizirati redna letna srečanja (samostojno ali v smiselnem sodelovanju z drugimi sekcijami/regijami DFS-SZ) in vzpodbujati izobraževalno in raziskovalno dejavnost ter organizirati strokovna predavanja, diskusije, simpozije, seminarje, delavnice, tečaje na domačem in mednarodnem nivoju
 • Izdajati strokovne in poljudne publikacije na temo krepitve zdravja (promocije zdravja, preventive, zdravstvene vzgoje,…)
 • Vzpostaviti povezavo z WCPT mrežo za promocijo zdravja v življenju in pri delu
 • Sodelovati z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami in mrežami s podobno tematiko
 • Vzpostaviti povezavo in gojiti dobre odnose z ostalimi strokovnimi profili (zdravstvenimi in nezdravstvenimi) s tovrstnega področja
 • Seznanjati ožjo strokovno/zdravstveno javnost in širšo javnost o pomembnosti fizioterapije pri krepitvi zdravja in vlogi fizioterapevta na tem področju
 • Okrepiti med sekcijsko sodelovanje najprej v okviru DFS-SZ in širše (tam, kjer je to možno in smiselno)

PRIPOROČILA SEKCIJE FIZIOTERAPEVTOV ZA KREPITEV ZDRAVJA (SFKZ) V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Tukaj si lahko preberete priporočila SFKZ v času epidemije koronavirusa.