Sekcija za manualno terapijo

Blanka Koščak Tivadar, viš. pred., mag. vzg. in men. v zdr., dipl. fiziot.

Blanka Koščak Tivadar, viš. pred., mag. vzg. in men. v zdr., dipl. fiziot.

Članica odbora

ZFS
Sekcija za manualno terapijo
Linhartova 51
1000 Ljubljana blanka@mediko.si, smt@physio.si

 

Barbara Pantar, viš. fiziot., asist. IMTA

Barbara Pantar, viš. fiziot., asist. IMTA

Nadomestna članica z glasovalno pravico

fizio.pantar@gmail.com

 

Tjaž Brezovar, mag. fiziot.

Tjaž Brezovar, mag. fiziot.

Član odbora

tjaz.brezovar@gmail.com

 

KAJ JE MANUALNA TERAPIJA?

Definicija svetovne organizacije ortopedskih manualnih fizioterapevtov (WCPT, IFOMPT) opisuje manualno terapijo kot specialno področje fizioterapije/fizikalne terapije. Obravnava nevro-mišičnoskeletna obolenja, temelji na kliničnem razmišljanju in pri tem uporablja specifične pristope, vključno z manualnimi tehnikami in terapevtskimi vajami.

Manualna terapija je ena izmed možnih načinov fizioterapevtske obravnave in močno presega uporabo pasivnih, ročnih tehnik, kar nam povzroča dvome o ustreznosti termina. Manualna terapija je proces fizioterapevtovega odločanja in presojanja, ki neprekinjeno poteka skozi celotni proces pregledovanja in obravnave. S svojim delovanjem ugotavlja stopnjo funkcionalne prizadetosti/okvare ter ocenjuje njen vpliv na pacientovo nezmožnost opravljanja dnevnih aktivnosti in vključevanja v socialno okolje (ICF, WHO, 2001). Pri tem upošteva pacientovo individualno izkustvo bolezni, kulturne, družinske in genetske predipozicije, ki bi lahko vplivale na proces zdravljenja. Način kliničnega razmišljanja, ki fizioterapevta- specialista s področja manualne terapije, usmerja iz pretežno biomedicinskega vidika iskanja in reševanja problema, tudi v psihološki in socialni vidik ter s tem postavlja pacienta z njegovim individualnim problemom v središče.

V procesu manualne fizioterapevtske obravnave poteka strukturirano oblikovanje hipotez, ki jih fizioterapevt – specialist s področja manualne terapije med pregledovanjem in tudi med obravnavo preverja, potrjuje ali preoblikuje, upoštevajoč prisotnost in spreminjanje kliničnih znakov. Sposoben je svobodnega odločanja o izbiri terapevtskih tehnik, vaj in drugih terapevtskih postopkov. Pomemben del procesa zdravljenja je edukacija pacienta, ki vključuje razlago njegovega problema, pojasnjevanje bolečinskih mehanizmov, svetovanje pri prilagajanju dnevnih aktivnosti itd.

Vse našteto zahteva visoko strokovno usposobljenost fizioterapevta s področja medicinskih znanosti ter drugih ved – organizacijskih, informatike, družboslovja, spremljanje sodobnih znanstvenih dosežkov, zmožnost kritične presoje o ustreznosti uporabe različnih terapevtskih postopkov, sposobnost povezovanja na dokazih temelječe teorije in prakse, sposobnost prepoznavanja kontraindikacij in previdnostnih ukrepov, poznavanje veščin komunikacije ter ozaveščenost in odgovornost za neprekinjen strokovni in osebnostni razvoj. Manualna terapija ali mišično-skeletna terapija je torej multidimenzionalen pristop k obravnavi nevro-mišično-skeletnih težav.

NAMEN
• Združevati fizioterapevte – strokovnjake s področja manualne terapije in vse tiste, ki jih to
področje zanima
• Spremljati in slediti razvoju ter mednarodnim dosežkom na področju manualne terapije
• Organizirati strokovna izpopolnjevanja za fizioterapevte
• Vzpodbujati člane k izpopolnjevanju in pridobivanju novih znanj
• Promovirati manualno terapijo med fizioterapevti kot tudi med uporabniki naših storitev
• Zgledno predstavljati fizioterapevtsko stroko v javnosti
• Sodelovati z drugimi sekcijami in regijami pri ZFS
• Poglobiti sodelovanje z mednarodnimi organizacijami (IFOMPT)

 

 

 

 

 

 

 

KAJ JE OMPT?

Sekcija za manualno terapijo si prizadeva k ustvarjanju možnosti za pridobitev visoke strokovne usposobljenosti diplomiranih fizioterapevtov s področja nevro-mišično-skeletne terapije po vzoru mednarodne organizacije manualnih fizioterapevt – IFOMPT.

OMPT (Orthopedic Manual Physical Therapy) je posebno področje fizioterapije/fizikalne terapije namenjeno obravnavi nevro-mišično-skeletnih obolenj, ki  temelji na kliničnem razmišljanju in pri tem uporablja specifične pristope, vključno z manualnimi tehnikami in terapevtskimi vajami.

Sledi najnovejšim znanstvenim in kliničnim dosežkom ter postavlja pacienta v središče obravnave s tem, ko pri obravnavi upošteva biopsihosocialni modela zdravljenja.

Izobraževanje vključuje izpopolnjevanje iz znanja s kliničnih veščin, kot so diferencialna diagnostika in manualni terapevtski pristopi, saj je program specializacije OMPT namenjen razumevanju področja kompleksne ortopedske patologije. Usposabljanje obsega tiste manualne in terapevtske tehnike, ki predstavljajo najnovejšo znanstveno podprto klinično prakso v preventivni in konzervativni obravnavi bolečine ter drugih simptomov nevro-mišično-skeletnih disfunkcij.

Izpopolnjevanje je podprto s strani IFOMPT-a, ki deluje v okviru WCPT-ja in izda mednarodno veljaven certifikat in je ovrednoteno z ustreznim številom ECTS kreditnih točk.

Izobraževalni program ustreza kurikulumu IFOMPT-a če obsega najmanj 200 ur teoretičnih in 150 ur praktičnih vsebin pod vodstvom mentorja.    

   Slika 1 : Najmanjše število ur v OMPT izobraževalnem programu

Specialist OMPT si v procesu izpopolnjevanja pridobi sposobnost:

 • celovitega pregleda pacientovega nevro-mišično-skeletnega sistema,
 • ocenjevanja funkcionalne ne/zmožnosti,
 • določanja disfunkcije sklepnega, mišičnega, živčnega in drugih sistemov,
 • opredelitve stopnje pacientove prizadetosti pri opravljanju dnevnih aktivnosti in vključevanja v socialno okolje ( ICF klasifikacija)
 • strukturiranega oblikovanja fizioterapevske diagnoze
 • izbrati ustrezno obravnavo
 • uporabiti širok spekter terapevtskih postopkov ( mobilizacijske tehnike, rehabilitacijsko vadbo, edukacijo in druge intervencije)
 • prepoznati indikacije, kontraindikacije in previdnostne ukrepe za obravnavo
 • oceniti uspešnost obravnave
 • komuniciranja
 • kritično oceniti znanstveni članek in znanje implementirati v klinično prakso
 • znanstveno-raziskovalnega dela

OMPT fizioterapevt je pomemben del zdravstvenega tima, ki je sposoben naprednega kliničnega razmišljanja, kritične presoje o učinkovitosti in tveganjih različnih vrst obravnav in enakovredno sodeluje pri oblikovanju najboljše možne obravnave pacientov.

   

Slika 2 : Model of clinical expertise (Modified from Haynes RB, Devereaux PJ, Guyatt GH.     Physicians’ and patients’ choices in evidence based practice. BMJ 2002; 324:1350-1351)

Opisan je povzetek obsežnega zapisa izobraževalnih standardov IFOMPT-a, ki si ga v celoti lahko ogledate v priponki.

Izobraževalni standardi IFOMPT 

 

 

 

 

V nadaljevanju so navedeni in podrobneje opisani posamezni manualni pristopi in tehnike.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na pobudo sekcije za manualno terapijo se je pri Združenju fizioterapevtov Slovenije oblikovala skupina predstavnikov strokovnih sekcij z namenom pregledati obstoječa mednarodna priporočila, smernice in navodila na področju fizioterapije ter člane ZFS seznaniti z njihovo vsebino. Več…

MEDNARODNE SMERNICE, STROKOVNA PRIPOROČILA IN NAVODILA

MEDNARODNE SMERNICE ZA PODROČJE MIŠIČNO-SKELETNE FIZIOTERAPIJE
CERVICO-TORAKALNI PREDEL

 

 

 

 

 

 

 

PRIPOROČILA SEKCIJE ZA MANUALNO TERAPIJO (SMT) V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Tukaj si lahko preberete priporočila SMT v času epidemije koronavirusa.

VAJE ZA AKTIVNI ODMOR

Objavljamo video posnetek z vajami za aktivni odmor, namenjen predvsem tistim, ki svoje delo opravljate pretežno v sedečem položaju.

Dostopen je tudi v rubriki INFORMACIJE ZA UPORABNIKE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV na spletni strani www.physio.si.

Video vsebino je pripravila Sekcija za manualno terapijo ZFS.

Video z vajami (211 downloads)  

 

Vabljeni k ogledu in izvedbi vaj!

TELEFIZIOTERAPIJA?

Že dalj časa opažamo povečano ponudbo on-line fizioterapevtske pomoči, svetovanja po elektronski pošti, video pomoči, telemedicini, telerehabilitaciji, itd., ki je v obdobju pandemije postalo del vsakodnevnega obveščanja.

Ne želimo soditi o etičnosti teh potez niti dvomiti o strokovnosti ponudnikov, pač pa razmisliti o tveganjih in nevarnostih, ki so jim lahko izpostavljeni tako fizioterapevti kot tudi uporabniki teh storitev.

Svetovni trendi so vse bolj usmerjeni v vzpodbujanje uporabe socialnih omrežij in internetnih storitev tudi na področju medicinskih znanosti in prav je, da jim sledimo tudi v Sloveniji.

Pomoč sodobne tehnologije ne more nadomestiti osebnega pristopa k pacientu, preverjanju učinkov terapije ter nadzora nad morebitnimi neželenimi učinki ali zapleti.

Sekcija za manualno terapijo spremlja trenutno dogajanje in povzemamo nekaj informacij ameriškega združenja fizioterapevtov (https://www.apta.org) o telehealth storitvah.

Dejavnost podpirajo zavarovalne družbe in v sistem on-line ponudbe lahko vstopijo le visoko usposobljeni fizioterapevti, specialisti na področju svoje strokovnosti in dodatno kvalificirani za ponudbo on-line storitev. Poleg poznavanja tehničnega delovanja sistema in veščin komunikacije se izpopolnjujejo tudi v strokovnih vsebinah, ki  jih je bilo potrebno prilagoditi zaradi načina komuniciranja, kot npr. ocenjevanje funkcionalnega stanja, prilagajanje uporabe specifičnih testov za ugotavljanje funkcionalne prizadetosti, razvijanje kliničnega razmišljanja, prepoznavanja previdnostnih ukrepov in kontraindikacij itd.

Podatki iz raziskav o zadovoljstvu pacientov, ki so bili obravnavani na ta način, kažejo, da so pacienti opredelili telerehabilitacijo kot dober način spremljanja njihovega stanja in podaljšanja rehabilitacije, nikakor pa ne kot možen suplement dosedanji praksi direktnega kontakta.

Fizioterapevti moramo etično, strokovno in kritično presoditi lastno strokovno usposobljenost za uporabo tega načina obravnave bolnikov ne le v danih razmerah, pač pa tudi v prihodnosti.

Res se trenutno ne moremo dotikati pacientov, kot smo navajeni, ne moremo/smemo mobilizirati, premikati, lahko pa se z njimi pogovarjamo, jih poslušamo, svetujemo in jih predvsem usmerjamo.

Prilagamo nekaj povezav do člankov:

 

Pripravila: Barbara Pantar za sekcijo za manualno terapijo

April 2020

OBVESTILO

Drage kolegice in kolegi, čeprav se covid trudi da bi nam krojil življenje, sem prepričana, da vsi znamo poiskati načine in ravnanja za učinkovito ter optimistično preživljanje vsakdana. Mar ni tako!? Sporočamo vam, da je odbor sekcije na 2.korespondenčni seji...

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB

Spoštovani člani ZFS, objavljamo zloženko s priporočili za preprečevanje okužb z virusom COVID-19 v domačem okolju, ki jo je pripravila Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Vabimo...

IZPOPOLNJEVANJA V LETU 2020

IZPOPOLNJEVANJA V LETU 2020

Spoštovani, na tej strani si lahko preberete informacije o planiranih izpopolnjevanjih za leto 2020 pri posamezni sekciji in regiji ZFS. SEKCIJA ZA MANUALNO TERAPIJO ZFS SEKCIJA FIZIOTERAPEVTOV ZASEBNIKOV ZFS  SEKCIJA FIZIOTERAPEVTOV ZA ZDRAVJE ŽENSK ZFS  ...

Dogodki

Obvestila

 • Obvestilo o odsotnosti tajnice

  Spoštovani! Obveščamo vas, da bo tajništvo od 2. 8. do 6. 8. 2021 zaprto.  Hvala za razumevanje.

 • ORGANIZATORJI STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ

  Spoštovani, Komisija za SPR obvešča vse organizatorje strokovnih izpopolnjevanj, naj zagotovijo, da vsi udeleženci, prijavljeni na izpolnjevanje v organizaciji ZFS, podpišejo izjavo o doseženi visokošolski izobrazbi s področja fizioterapije – tj. da so diplomirani fizioterapevti, višji fizioterapevti

 • DOPIS FIZIOTERAPEVTOM

  Spoštovani člani ZFS! V ZFS se zavedamo dejstva, da je v času epidemije COVID-19 prišlo do odpovedi velikega števila terminov za fizioterapevtsko obravnavo številnim pacientom in da število čakajočih pacientov na fizioterapevtske storitve v začetku avgusta 2020 v primerjavi z obdobjem pred epidemijo odstopa.

Mailing lista ZFS

 • Mailing lista ZFS

  Spoštovani člani! Že nekaj časa vas preko e-mailov obveščamo v nekoliko drugačni obliki preko platforme Mailchimp. Trudimo se, da obveščanje poteka na način, ki je hiter in vizualno bolj privlačen. Želimo si, da ste člani seznanjeni z vsemi novostmi o izpopolnjevanjih ter drugih dogodkih na uporabniku prijazen način.

KOLEDAR DOGODKOV

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
30
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
31
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
1
Share This