Skoči na vsebino

Sekcija za nevrofizioterapijo

Kontaktni podatki 

nevrosekcija.zfs@physio.si

Člani odbora sekcije

ZFS | Predsedtvo

Predsednica

izr. prof. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.

Pričetek mandata: 26.5.2022

Člana

Tina Freitag, dipl. fiziot.

Marko Rudolf, dipl. fiziot.

Število članov sekcije

143

Datum priznanja  sekcije v ZFS

1998

Objave sekcije za nevrofizioterapijo

Predstavitev sekcije 

Pomagati fizioterapevtom, da pacientom z nevrološkimi stanji skozi proces ocenjevanja, zdravljenja, podpore in svetovanja, omogočijo doseganje in ohranjanje najvišjega gibalnega in funkcijskega potenciala ter sodelovanja v svojih skupnostih. To zajema vse vidike fizioterapije v zvezi s potrebami otrok in odraslih z okvarami nevrološkega sistema, njihovih sorodnikov in skrbnikov.

SNFT spodbuja z dokazi podprto fizioterapijo in s tem uporabo standardiziranih merilnih orodij ter upoštevanje aktualnih kliničnih smernic in priporočil. Prav tako se zavzema za visokokakovostno dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje ter strokovno izpopolnjevanje na področju nevrofizioterapije.

Program / vizija dela sekcije SNFT za mandatno obdobje maj 2022 - 2026:

1. Popularizacija SNFT med člani ZFS, nečlani in študenti, ki jih to področje zanima.

2. Izvedba kratke ankete s pomočjo katere bi lažje izoblikovali interesne podskupine po različnih nevroloških diagnozah (poleti 2022).

3. Sprotno posodabljanje in nadgradnja spletne strani sekcije.

4. Promocija in ugotavljanje morebitnih težav pri upoštevanju Priporočil za fizioterapijo po možganski kapi (spomladi 2023 – organizacija srečanja na to temo)

5. Pomoč delovnim skupinam (predstavnikom interesnih podskupin SNFT) pri pripravi priporočil za fizioterapijo.

6. Promocija uveljavljenih standardiziranih merilnih orodij za nevrofizioterapijo odraslih (Klinične smernice ameriške sekcije za nevrofizioterapijo APTA, 2018; z smiselnimi dopolnitvami) ter nevrofizioterapijo otrok.

7. Organizacija strokovnih srečanj:

• Vsaj enkrat letno strokovno srečanje članov SNFT, v različnih regijah.

• Organizacija praktičnih ali s teorijo kombiniranih delavnic za specifične teme s področja ocenjevanja ali terapevtskih postopkov.

8. Aktivno sodelovanje in povezovanje v INPA:

• zastopanje SNFT na sestankih in interesnih skupinah INPA

• ažurno posredovanje informacij članom SNFT, npr.:

- Webinarji

- Konferenca INPA

9. Strokovna mnenja in sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi na tem področju.

10. Povezovanje in sodelovanje z interesnimi združenji nevroloških pacientov.

11. Popularizacija fizioterapije in gibanja ljudi z nevrološkimi motnjami:

• Spodbujanje telesne dejavnosti in dolgoročne vadbe za telesno pripravljenost (strokovno usmerjanje, svetovanje tudi izven okvira zdravstvene dejavnosti)

• Promocija telesne dejavnosti in pomen fizioterapije pri ljudeh z demenco …

SNFT je od 21.4.2021 članica INPA- International Neurological Physical Therapy Association.

Polnopravni člani: http://www.inpaneuropt.org/full-members.html

Status SNFT: http://www.inpaneuropt.org/members-elect.html

Namen fizioterapije pri nevroloških pacientih, skrajšano nevrofizioterapije, je razvijanje, ponovno vzpostavljanje in vzdrževanje optimalnega gibanja ter funkcijske sposobnosti posameznika, ob upoštevanju omejitev zaradi posledic motnje/bolezni in drugih osebnih ter okoljskih dejavnikov (npr. socialni dejavniki, fizično okolje). Primarni cilj nevrofizioterapije je izboljšati ali ohranjati neodvisnost v dejavnostih vsakodnevnega življenja, z namenom zmanjšati omejitve sodelovanja. Cilji fizioterapije so usmerjeni tudi v zmanjšanje in preprečevanje okvar telesnih funkcij in zgradbe (npr. posledice okvare zgornjega motoričnega nevrona, posledice prilagoditve) ter optimalno telesno pripravljenost.

Za doseganje navedenih ciljev sta potrebna ocenjevanje in vadba za specifične gibalne funkcije ter dejavnosti na katere lahko s fizioterapijo vplivamo. Z nevrofizioterapevtskimi postopki spodbujamo kognitivno-senzori-motorične procese in zagotavljamo z dražljaji in variacijami bogato okolje, ki pripomore k izboljšanju gibalnih sposobnosti pacienta. Značilen je cikličen proces, ki zajema:

1. ocenjevanje za določitev in ovrednotenje potreb posameznega pacienta;

2. določanje ciljev terapije;

3. načrtovanje in izvedbo fizioterapevtskih postopkov/ukrepov;

4. ponovno ocenjevanje za oceno uspešnosti.

Po končanem obdobju rehabilitacije je pri večini potrebno dolgoročno spremljanje.

Druga strokovna združenja, sekcije, organizacije, spletišča

Strokovne revije

 

 

Združenja pacientov z okvarami živčevja

Druge informacije

Priporočila za fizioterapijo po možganski kapi

Urška Puh, Maruša Kržišnik, Tina Freitag, Marko Rudolf, Tina Štrumelj, Nika Goljar Kregar

Združenje fizioterapevtov Slovenije, Sekcija za nevrofizioterapijo

IZVLEČEK

Uvod: Namen fizioterapije pri pacientih po možganski kapi je ponovno vzpostavljanje in vzdrževanje optimalnega gibanja ter funkcijske sposobnosti posameznika, ob upoštevanju omejitev zaradi posledic možganske kapi in drugih osebnih ter okoljskih dejavnikov. Namen teh priporočil pa je višja kakovost, preglednost in enotnost fizioterapevtske obravnave pacientov po možganski kapi v Sloveniji. Metode: Pregledane so bile aktualne z dokazi podprte fizioterapevtske in večdisciplinarne klinične smernice za rehabilitacijo po možganski kapi, iz katerih so bila povzeta priporočila za fizioterapijo. Vsa predstavljena priporočila so bila dopolnjena s pregledom ugotovitev sistematičnih preglednih člankov. Rezultati: Postopki oziroma ukrepi so razdeljeni na predpremično in premično fazo fizioterapije, ta pa poleg splošnega dela še na ravnotežje, hojo, zmogljivost mišic in vzdržljivost srčno-dihalnega sistema, funkcijske sposobnosti zgornjega uda ter senzorične funkcije. Podanih je 49 močnih priporočil, v 28 primerih je priporočen razmislek o uporabi oziroma izvedbi, v šestih primerih pa je postopek oziroma ukrep odsvetovan. Zaključek: Ta priporočila naj služijo kot vodilo za klinično odločanje v fizioterapiji po možganski kapi, ob upoštevanju drugih značilnosti, okoliščin in pacientovih prioritet.

Objavljeno v: Fizioterapija 2022; 30(1): 51-82

Evropske klinične smernice za fizioterapijo pri Parkinsonovi bolezni

Razvoj kliničnih smernic za Parkinsonovo bolezen je bil v glavnem finančno podprt in zagnan s strani ParkinsonNET in Nizozemskega kraljevega združenja fizioterapevtov (KNGF). Z njunim dovoljenjem jih objavljamo spodaj.

Delovno skupino za razvoj smernic je podprlo 20 evropskih združenj fizioterapevtov. Bolniki s Parkinsonovo boleznijo so bili od začetka vključeni v pripravo smernic in so k njim pomembno prispevali.

Klinične smernice so v pomoč vsem, vključenim v oskrbo in rehabilitacijo bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, v središče postavljajo bolnika in so z dokazi podprte. Dokument je sestavljen iz štirih delov:

  1. smernice, predvsem namenjene fizioterapevtom: ozadje bolezni, glavna področja fizioterapije ter dokazi in razlogi za kategorije obravnav,
  2. informacije za bolnike s Parkinsonovo boleznijo: kaj lahko naredijo sami in kako najbolje izkoristiti fizioterapijo
  3. informacije za zdravnike: kdaj napotiti na fizioterapijo in kaj pričakovati,
  4. informacije za razvoj in znanstvena utemeljitev smernic: vpogled v omejitve in spodbujevalce trenutne oskrbe in rehabilitacije, podrobnosti o standardiziranih merilnih orodjih in priporočila (GRADE).

Sekcija nevrofizioterapevtov je nastala leta 1998 z namenom povezovanja fizioterapevtov, ki imajo specialna znanja nevroterapevtskih tehnik/konceptov obravnave in delujejo na vseh zdravstvenih nivojih kot terapevti z nevrološkimi znanji za obravnavo otrok in odraslih.

Prihajajoči sestanek članov SNFT: 19. kongres fizioterapevtov Slovenije na Rogli v petek, 21.10.2022 od 17:30 do 18:30.

Stalni poklicni razvoj

19. kongres fizioterapevtov Slovenije (21. in 22. oktobra 2022 na Rogli): Preliminarni program

 

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Mednarodna konferenca nevrofizioterapevtov v organizaciji INPA, ki naj bi potekala 5. in 6. novembra 2022 online, je preložena. O novem datumu vas bomo obvestili.

Predavali bodo svetovno znani strokovnjaki z različnih področij nevrofizioterapije. Njihove predstavitve in druge informacije v zvezi s konferenco: https://www.inpaneuropt.org/inpa-global-conference-2022.html Zaradi časovnih razlik, si bomo udeleženci lahko ogledali tudi posnetke predavanj.

Foto galerija

Kontaktni podatki 

Člani odbora sekcije

ZFS | Predsedtvo

Predsednica sekcije

Člana odbora

Število članov sekcije

119 članov (na dan 16.9.2021)

Datum priznanja sekcije v ZFS 

 

Objave sekcije za nevrofizioterapijo

Predstavitev sekcije 

Druge informacije

Stalni poklicni razvoj

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Foto galerija