mag. Simona Pavlič Založnik, univ. dipl. org. višji fizioterapevt

mag. Simona Pavlič Založnik, univ. dipl. org. višji fizioterapevt

Predsednica komisije

simona.pavlicz@gmail.com

Adrijana Marc, diplomirana fizioterapevtka

Članica komisije

 

 

Sanja Lubej, diplomirana fizioterapevtka

Članica komisije

 

 

 

Poročilo o delovanju komisije v obdobju od 19.03.2012 do 31.12.2019

  • Poročilo za leto 2012/2013 (Priloga 1)
  • Poročilo za leto 2014 (Priloga 2)
  • Poročilo za leto 2015 (Priloga 3)
  • Poročilo za leto 2016 (Priloga 4)
  • Poročilo za leto 2017 (Priloga 5)
  • Poročilo za leto 2018 (Priloga 6)
  • Poročilo za leto 2019 (Priloga 7)
  • Poročilo za leto 2020 (Priloga 8)

Priponke:
letno-porocilo-komisije-za-leto-2013

letno-porocilo-komisije-za-leto-2014

letno_porocilo_komisije_za_leto_2015

letno poročilo komisije za leto 2016

letno poročilo komisije za leto 2017

letno poročilo komisije za leto 2018

letno poročilo komisije za leto 2019

letno poročilo komisije za leto 2020

 

 

 

 

Veljavni pravilniki ZFS so dostopni tukaj.

4) POMEMBNI PRAVILNIKI V FIZIOTERAPIJI

1 .Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/

Ur.l. RS, št. 9/1992 (26/1992 popr.) spremembe: Ur.l. RS, št. 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92 (11/2014 popr.), 37/1995, 8/1996, 59/1999 Odl.US: U-I-77/98, 90/1999, 98/1999-ZZdrS, 31/2000, 36/2000-ZPDZC, 45/2001, 131/2003 Odl.US: U-I-60/03-20, 135/2003 Odl.US: U-I-137/01-23, 2/2004, 36/2004-UPB1, 80/2004, 23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF, 14/2013

• Pravilnik o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti
Ur.l. RS, št. 59/2010
• Uredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco Uradni list RS, št. 16/2013
• Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom Uradni list RS, št. 60/2013

• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka Ur.l. RS, št. 35/2004
• Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti
Ur.l. RS, št. 24/1992, Ur.l. RS, št. 98/1999-ZZdrS
• Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev
Ur.l. RS, št. 24/1992 , Ur.l. RS, št. 98/1999-ZZdrS

 

2. Zakon o pacientovih pravicah /ZPacP/

Ur.l. RS, št. 15/2008
• Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov
Ur.l. RS, št. 63/2010
• Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu
Ur.l. RS, št. 98/2008

 

3. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/

Ur.l. RS, št. 9/1992 , spremembe : Ur.l. RS, št. 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 Odl.US: Up 53/96, 6/1999, 56/1999-ZVZD, 99/2001, 42/2002-ZDR, 60/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-279/00-42, 126/2003, 20/2004-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-390/02-27, 76/2005, 100/2005-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/2006 Odl.US: U-I-277/05-32, 38/2006, 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 21/2013-ZUTD-A, 63/2013-ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 111/2013-ZMEPIZ-

 

4. Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/

Ur.l. RS, št. 69/1995 , spremembe :Ur.l. RS, št. 25/2004 Odl.US: U-I-127/01-27, 47/2004-ZdZPZ, 119/2005, 33/2006-UPB1
• Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb Ur.l. RS, št. 74/1999 , spremembe :Ur.l. RS, št. 92/2006, 10/2011

 

5. Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/

Ur.l. RS, št. 86/2004 , spremembe: Ur.l. RS, št. 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1