mag. Simona Pavlič Založnik, univ. dipl. org. višji fizioterapevt

mag. Simona Pavlič Založnik, univ. dipl. org. višji fizioterapevt

Predsednica komisije

simona.pavlicz@gmail.com

Majda Klakočer, višji fizioterapevt

Član komisije

 

 

Sanja Lubej, diplomirani fizioterapevt

Član komisije

 

 

Poročilo o delovanju komisije v obdobju od 19.03.2012 do 31.12.2017

  • Poročilo za leto 2012/2013 (Priloga 1)
  • Poročilo za leto 2014 (Priloga 2)
  • Poročilo za leto 2015 (Priloga 3)
  • Poročilo za leto 2016 (Priloga 4)
  • Poročilo za leto 2017 (Priloga 5)

Priponke:
letno-porocilo-komisije-za-leto-2013

letno-porocilo-komisije-za-leto-2014

letno_porocilo_komisije_za_leto_2015

letno poročilo komisije za leto 2016

letno poročilo komisije za leto 2017

Veljavni pravilniki ZFS so dostopni tukaj.

4) POMEMBNI PRAVILNIKI V FIZIOTERAPIJI

1 .Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/

Ur.l. RS, št. 9/1992 (26/1992 popr.) spremembe: Ur.l. RS, št. 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92 (11/2014 popr.), 37/1995, 8/1996, 59/1999 Odl.US: U-I-77/98, 90/1999, 98/1999-ZZdrS, 31/2000, 36/2000-ZPDZC, 45/2001, 131/2003 Odl.US: U-I-60/03-20, 135/2003 Odl.US: U-I-137/01-23, 2/2004, 36/2004-UPB1, 80/2004, 23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF, 14/2013

• Pravilnik o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti
Ur.l. RS, št. 59/2010
• Uredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco Uradni list RS, št. 16/2013
• Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom Uradni list RS, št. 60/2013

• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka Ur.l. RS, št. 35/2004
• Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti
Ur.l. RS, št. 24/1992, Ur.l. RS, št. 98/1999-ZZdrS
• Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev
Ur.l. RS, št. 24/1992 , Ur.l. RS, št. 98/1999-ZZdrS

 

2. Zakon o pacientovih pravicah /ZPacP/

Ur.l. RS, št. 15/2008
• Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov
Ur.l. RS, št. 63/2010
• Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu
Ur.l. RS, št. 98/2008

 

3. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/

Ur.l. RS, št. 9/1992 , spremembe : Ur.l. RS, št. 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 Odl.US: Up 53/96, 6/1999, 56/1999-ZVZD, 99/2001, 42/2002-ZDR, 60/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-279/00-42, 126/2003, 20/2004-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-390/02-27, 76/2005, 100/2005-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/2006 Odl.US: U-I-277/05-32, 38/2006, 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 21/2013-ZUTD-A, 63/2013-ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 111/2013-ZMEPIZ-

 

4. Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/

Ur.l. RS, št. 69/1995 , spremembe :Ur.l. RS, št. 25/2004 Odl.US: U-I-127/01-27, 47/2004-ZdZPZ, 119/2005, 33/2006-UPB1
• Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb Ur.l. RS, št. 74/1999 , spremembe :Ur.l. RS, št. 92/2006, 10/2011

 

5. Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/

Ur.l. RS, št. 86/2004 , spremembe: Ur.l. RS, št. 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1