O P O Z O R I L O

Vsi fizioterapevti, ki ste opravili strokovni izpit v zadnjih 4 letih in tisti, ki niste bili nikoli člani Zbornice fizioterapevtov, morate preveriti oziroma urediti vpis v register na Ministrstvu za zdravje, ker je obvezen

Pravna osnova: Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi šestega in sedmega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 23/08, 58/08 in 77/08) in Pravilnika o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/10)  ter 3. členom Odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisan v register in imeti veljavno licenco (Uradni list RS, št. 16/13)

Vpis v register oziroma vloga mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: 
1. potrdilo o nekaznovanosti, 
2. plačati morate upravno takso v vrednosti 22,66 eura na račun Ministrstva za zdravje, Štefanova  5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 – 1000315637 in sklic 11 27111 – 7111002-16 in jim posredovati kopijo potrdila o plačilu upravne takse, 
3. fotokopijo diplome, 
4. fotokopijo strokovnega izpita.

Za vse morebitne dodatne informacije v zvezi s preverjanjem vašega vpisa v register so vam na voljo na spletnem naslovu alenka.bratoz@gov.si

Priponka:

Vloga za vpis v register fizioterapevtov